Nie pal przy mnie, proszę


Program Edukacji Antytytoniowej dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów edukacji antytytoniowej. Powstał w efekcie pracy zespołu interdyscyplinarnego złożonego z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Realizowany jest z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z resortem edukacji, w szerokim partnerstwie lokalnym.

Cel główny programu: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich
  • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
  • usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
  • kształtowanie u dzieci postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie

Założenia programu:

  • Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, pod tytułem:

            1. „Co to jest zdrowie?”

            2. „Od czego zależy nasze zdrowie?”

            3. „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?”

            4. „Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

            5. „Nie pal przy mnie, proszę”

  • Realizacja zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
  • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).