Plan Pracy

Zespołu Szkół w Radłowie

na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
 2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2023/2024.
 3. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju pracy Zespołu Szkół w Radłowie
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2022/2023.

Spis treści zawartych w planie.

 Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

 1. Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2023/2024.
 2. Harmonogram dni wolnych od zajęć.
 3. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej.

Roczny plan pracy  szkoły zatwierdzony uchwałą  nr 9 / 2023r. Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2023r.

Cele do realizacji w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu kontroli :

Zarządzanie i organizacja

Lp.ZadanieOdpowiedzialnyTermin  
1.Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom.Dyrektor szkoływrzesień
2.Opracowanie „Rocznego planu pracy szkoły”.Dyrektor szkołySierpień (do 31 sierpnia)
3.Opracowanie „Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły”.Zespół do spraw opracowania, modyfikowania „Programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły”.Wrzesień
(do 30 września)
4.Tworzenie i monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych.Dyrektor szkołyCały rok
5.Zachęcanie nauczycieli do realizowania innowacji pedagogicznych.Dyrektor szkołyCały rok
6.Aktualizacja dokumentów szkoły  i dostosowanie ich do obowiązującego prawa.Dyrektor szkoły Zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji statutu.sierpień/wrzesień
7.Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.Dyrektor szkołyDo 15 września
8.Pełnienie nadzoru pedagogicznego.Dyrektor szkołyCały rok  
9.Opracowanie programu realizacji doradztwa zawodowego.Dyrektor szkoły Doradca zawodowywrzesień
10.Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.Dyrektor szkoływrzesień
11.Opracowanie arkusza organizacji szkoły.Dyrektor szkołyDo końca kwietnia
12.Przygotowanie i organizacja przebiegu egzaminu ósmoklasisty.Dyrektor szkołyWg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE
13.Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.Dyrektor szkołyCały rok
14.Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz różnego rodzaju  instytucjami.Dyrektor szkoły. Wszyscy nauczyciele
i pracownicy niepedagogiczni.
Cały rok
15.Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.Dyrektor szkoły. Wszyscy nauczyciele 
i pracownicy niepedagogiczni.
Cały rok
16.Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.Dyrektor szkoły. Opiekun stażu.Cały rok
17.Dbanie o aktywny udział rodziców w życiu szkoły.Dyrektor szkoły Wszyscy nauczycieleCały rok
18.Monitorowanie działań wynikających z realizowanych w szkole programów, i projektów.Dyrektor szkołyCały rok
19.Wymiana doświadczeń, lekcje koleżeńskie, rady szkoleniowe.Dyrektor szkoły NauczycieleWg harmonogramu
20.Pozyskiwanie środków na poprawę infrastruktury i wyposażenie pomieszczeń szkolnych.Dyrektor szkoły Rada RodzicówCały rok
21.Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.Dyrektor szkoły Pedagog szkolny/Psycholog szkolnyWrzesień

Działalność dydaktyczna

Lp.ZadanieOdpowiedzialnyTermin  
1.Realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego.Wszyscy nauczycieleCały rok
2.Realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.Wszyscy nauczycieleCały rok
3.Podejmowanie działań innowacyjnych w szkole.NauczycieleCały rok
4.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
Wszyscy nauczyciele, dyrektor szkoły, pedagog/pedagog specjalny/ psychologCały rok
5.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Wszyscy nauczycieleCały rok
6.Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem.Wszyscy nauczyciele BibliotekarzCały rok
7.Organizowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych. Przewodniczący zespołówCały rok
8.Indywidualizowanie pracy
z uczniem.
Wszyscy nauczycieleCały rok
9.Organizowanie oraz udział  w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.Wszyscy nauczycieleCały rok
10.Uwzględnianie w pracy z uczniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP.Wszyscy nauczycieleCały rok
11.Diagnoza uczniów klasy IVNauczyciele uczący w kl. IVWrzesień/ Październik
12.Badanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.Nauczyciele wyznaczonych przedmiotówWg harmonogramu
13.Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.Wszyscy nauczycieleCały rok
14.Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli.Dyrektor szkołyCały rok
15.Rozszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami rodziców i potrzebami dzieci.Dyrektor szkołyW miarę potrzeb
16.Wspieranie uczniów klas VII i VIII w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.Dyrektor szkoły Doradca zawodowy Wychowawcy klasCały rok
17.Realizowanie uczenia wychodzącego poza szkołę.Wszyscy nauczycieleCały rok
18.Systematyczna ewaluacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, dokonywanie niezbędnych modyfikacji w celu uzyskania maksymalnej efektywności i podniesienia poziomu jakości pracy szkoły.Dyrektor szkoły NauczycieleCały rok
19.Profilaktyka uzależnień.Nauczyciele Pedagog szkolny/ PsychologCały rok

Działalność wychowawczo- opiekuńcza

Lp.ZadaniaOdpowiedzialnyTermin  
1.Realizacja działań określonych w „Programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły na rok 2023/24”.Wszyscy nauczycieleCały rok
2.Monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów.Wszyscy nauczycieleCały rok
3.Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.Dyrektor szkoły NauczycieleCały rok
4.Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją: psychiczną, fizyczną, słowną.Wszyscy nauczycieleCały rok
5.Organizowanie akademii i imprez szkolnych, wycieczek, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi zgodnie z procedurami .Wszyscy nauczycieleCały rok
6.Współpraca  z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem innymi specjalistami i instytucjami w celu wzmocnienia roli wychowawczej szkoły.Dyrektor szkoły NauczycieleCały rok
7.Dbanie o właściwe przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka demokratycznego państwa poprzez doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego.Opiekunowie SUCały rok
8.Propagowanie Caritasu Szkolnego i Wolontariatu poprzez udział
w akcjach dobroczynnych.
Opiekun Caritasu
i Wolontariatu
Cały rok
9.Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.Nauczyciele Wychowawcy klasCały rok
10.Podjęcie działań promujących pozytywne wzorce zachowań.Wszyscy  nauczycieleCały rok
11.Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.Wszyscy nauczycieleCały rok
12.Propagowanie edukacji regionalnej.NauczycieleCały rok
13.Wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie.Nauczyciele Pedagog szkolnyCały rok
14.Organizowanie opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.Wychowawcy klas Pedagog szkolnyW miarę potrzeb
15.Zapewnienie bezpiecznych  i higienicznych warunków nauki oraz pracy.Dyrektor szkołyCały rok
16.Rzetelne i planowe wykonywanie swoich obowiązków związanych   z wychowaniem i opieką nad dziećmi.Wszyscy nauczycieleCały rok
17.Kultywowanie  ceremoniału szkolnego oraz tradycji szkolnych, lokalnych i narodowych.Wszyscy nauczycieleCały rok
18.Propagowanie zachowań proekologicznych.Wszyscy nauczycieleCały rok
19.Budowanie przyjaznego klimatu w szkole, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i uczniów. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania ich godności i praw.Dyrektor szkoły Wszyscy pracownicyCały rok
20.Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych, religijnych, rasowych i światopoglądowych.Wszyscy nauczycieleCały rok

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły

Lp.ZadaniaOdpowiedzialnyTermin  
1.Rozpoznanie potrzeb rodziców z zakresu pedagogizacji.Dyrektor szkoły Wychowawcy klasWrzesień
2.Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły.Dyrektor szkoły NauczycieleCały rok
3.Współpraca z instytucjami  i organizacjami wspierającymi działalność szkoły.Dyrektor szkoły Nauczyciele Pedagog szkolnyCały rok
4.Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.Dyrektor szkoły Wychowawcy klas Doradca zawodowyWg harmonogramu
5.Promowanie wiedzy o regionie.Dyrektor szkoły NauczycieleCały rok
6.Promowanie szkoły oraz wartości edukacji w środowisku lokalnym.Dyrektor szkoły NauczycieleCały rok
7.Pozyskiwanie partnerów do współpracy.Dyrektor szkoły NauczycieleCały rok
8.Udostępnianie zasobów szkoły dla środowiska lokalnego.Dyrektor szkołyW miarę potrzeb
9.Zorganizowanie dla rodziców warsztatów, pogadanek i spotkań ze specjalistami.Dyrektor szkoły Pedagog szkolnyW miarę potrzeb

Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2023/2024

Wrzesień        04.09.2023r.Inauguracja roku szkolnego 2023/2024Dyrektor, Wicedyrektorzy,  
09.09.2023r.Narodowe czytanie ,,Nad Niemnem” E. OrzeszkowejP. Jachimek,  A. Seremet,  
10.09.2023r.Udział w uroczystości na cmentarzu w ramach obchodów święta Patrona SzkołyWychowawcy klas I-VIII,  
12.09.2023r.Narodowy Dzień SportuR Kijak, P Malec, B. Chrzanowska,       
26.09.2023r.Dzień j. obcychM. Janicka, B. Maciaszek, L. Lazarowicz, A. Żwirska  
29.09.2023r.Dzień ChłopakaWychowawcy klas, opiekunowie SU,  
Październik06.10.2023r.Dzień Tabliczki MnożeniaB. Fudalej, A. Urbanek, Wych. kl. III  
12.10.2023r.Dzień Edukacji NarodowejD. Stono, K. Pięta  
16.10.2023r.Dzień Papieski (kiermasz)Ks. Sz. Wajda
Ks. A Krajewski,
Ks. P Stopa,
Caritas/ Wolontariat
  
18.10.2023r.Ślubowanie klas ID. Sygnarowicz, D. Grabska  
Listopad      08.11.2023r.Dzień zdrowego śniadania.Wychowawcy kl. I-VIII, I. Wierzbicka , Kumięga    
08-10.11.2023r.Konkurs historyczny ,,I wojna światowa na Ziemi Tarnowskiej” (podsumowanie 10.XI)M. Urbanek, P. Malec  
10.11.2023r.  Narodowe Święto Niepodległości ,,Dzień Regionalny”D. Sygnarowicz S. Chapko Wszyscy nauczyciele  
Listopad 2023r.Rajd patriotyczny ,,Łowczówek 2023”Opiekunowie szkolnego Koła PTTK (Malec, M. Urbanek B. Chrzanowska)  
29.11.2023r.AndrzejkiWychowawcy klas, SU,  
Grudzień  05.12.2023r.Dzień WolontariuszaOp. Wolontariatu,  
06.12.2023r.MikołajkiWychowawcy klas  
grudzieńSzkolna ,,Szlachetna Paczka”L. Janicka PCK  
21.12.2023r.Poranek świąteczny- ,,Jasełka”Ks. P Stopa, D. Sygnarowicz, D .Stono  
Styczeń  StyczeńGminny Przegląd Kolęd i PastorałekM. Patulski,
Ks. A. Krajewski,
  
23.01.2024r.Dzień Babci i DziadkaK. Mikuś, D. Kozioł,
W. Rzymek
  
26.01.2024r.Zabawa choinkowaWychowawcy klas, SU  
Luty  Luty  Dzień Bezpiecznego InternetuŁ Bajorek,  E Sulo, T. Padło  
14.02.2024r. (real.09.02)Walentynki, poczta WalentynkowaWych. klas  
Marzec01.03.2024r.,,Dzień Żołnierzy Wyklętych”Opiek. Harcerstwa  
08.03.2024r.Dzień KobietWszyscy Panowie nauczyciele  
21.03.2024r.I dzień WiosnyOpiekunowie SK PTTK (P. Malec, B. Chrzanowska)  
Marzec 2024r.Konkurs recytatorskiP Jachimek, M Wójcik, A. Seremet, D. Stono  
MarzecKiermasz świątecznyWolontariat/SU  
KwiecieńKwiecieńKonkurs dla uczniów z niepełnosprawnościamiW. Rzymek, H. Winiarska  
19.04.2024r.Dzień Ziemi (sprzątanie świata)B Fudalej, wychowawcy klas  
23.04.2024r.„Dzień z książką”
w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci
P. Jachimek, B. Fudalej, M. Wójcik ,Wychowawcy klas I-III  
30.04.2024r.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (akademia)B. Maciaszek
K. Machalska
  
Maj  27.05.2024r.  Dzień MatkiD. Sygnarowicz,
 D. Grabska
  
Czerwiec    03.06.2024r.Dzień DzieckaWszyscy wychowawcy klas/ nauczyciele WF-u  
20-21.06.2024r.Zakończenie roku szkolnego (sala gimn.)Wychowawcy klas VII-VIII  

 Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
 • Wszystkich Świętych 1 listopada 2023r.
 • Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2023r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
 • Ferie zimowe  12-25 luty 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 • Święto Konstytucji 3 maja 2024r.
 • Egzamin ósmoklasisty:

            Język polski – 14 maja 2024 r., godz. 9.00

            Matematyka – 15 maja 2024 r., godz. 9.00

            Język obcy – 16 maja 2024 r., godz. 9.00

            Ogłoszenie wyników – 3 lipca 2024 r.

            Wydanie zdającym zaświadczeń – 3 lipca 2024 r.

 • Boże Ciało 30 maja 2024r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21 czerwca 2024 r.
 1. Harmonogram dni wolnych od zajęć.

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2023/2024:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023r. (śr.)
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023r.,(sob.-niedz.)
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,(pon.)
 • Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024r., (pon.)
 • Święto Pracy – 1 maja 2024r.(śr.)
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024r.,(pt.)
 • Boże Ciało – 30 maja 2024r.(czw.)

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

(w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

13 października( za Święto Patrona)

 2 listopada (czwartek)

 3 listopad (piątek)

22 grudzień (piątek)

  2  maja (czwartek )

14-15-16 maja – egzamin ósmoklasisty

31 maja (piątek)

 Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024

 Godz. zebrań 17.00

  4 września 2023r. – rodzice dzieci I klas – z wychowawcami klas

13 września 2023r. – zebranie ogólne rodziców klas 1-8

16 stycznia – zebranie ogólne z rodzicami klas 1-8 ( spotkanie z policjantem- prelekcja dla rodziców)

Prelekcja dla rodziców : Depresja i samobójstwa wśród dzieci. Jak pomóc , kiedy nie jest jeszcze za późno

16 kwietnia 2024r.- konsultacje śródroczne dla klas 1-8

21 maja 2024r.- zebranie z rodzicami ogólne i w klasach 1-8

 • Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 2023/2024

Zebrania odbywają się o godz. 14.45.

1 września 2023r. – zebranie RP rozpoczynające rok szkolny 2023/2024

11 września 2023r. – zebranie Rady Pedagogicznej;

28 września 2023r. – zebranie Rady Pedagogicznej

5 październik 2023r. – zebranie Rady Pedagogicznej;

9 listopada 2023r. – zebranie Rady Pedagogicznej;

14 stycznia 2024r. – zebranie Rady Pedagogicznej-  klasyfikacja śródroczna;

26 stycznia 2024r.– zebranie Rady Pedagogicznej  zebranie plenarne

4 kwietnia 2024r. – zebranie Rady Pedagogicznej;

16 maja 2023r. – zebranie Rady Pedagogicznej;

19 czerwca 2024r. – zebranie Rady Pedagogicznej: klasyfikacja roczna
i końcowa;

26 czerwca 2024r. – Rada podsumowująca;

25 sierpnia 2024r.- Organizacja nowego roku szkolnego.