Regulamin wycieczek

WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADŁOWIE

9 września 2019 r.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie                  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r.,            nr 6, poz.69 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków                        i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa                            i turystyki (Dz. U z 2018r., poz. 1055).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r., poz. 1533).

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1 .Wycieczki szkolne stanowią integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego.

 2. Wycieczki szkolne  służą  wzbogacaniu  procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprawie  stanu 

     zdrowia  oraz  kształtowaniu  kultury wypoczynku  uczniów.

 3. Organizatorami  wycieczek  szkolnych mogą być nauczyciele.

 4. Wycieczki szkolne powinny  być  dostosowane  do  potrzeb zainteresowań  uczniów,  wieku, 

    stan zdrowia  oraz  ich  sprawności  fizycznej.

 5. Wycieczki oraz inne wyjścia i wyjazdy mogą być organizowane w trakcie roku szkolnego w ramach                     

     zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz

     wiosennej i zimowej przerwy świątecznej

6.  Program,  skład  uczestników  oraz  kierownika  i  opiekunów  zatwierdza  dyrektor/wicedyrektor

     szkoły.

§ 2

CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNEJ

 1. Celem organizowania wycieczek szkolnych jest:
 1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 2. poznawanie kultury i języka innych państw,
 3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 4. upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 5. podnoszenie sprawności fizycznej,
 6. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 7. przeciwdziałanie patologii społecznej,
 8. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

§ 3

FORMY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI

 1. Wycieczki mogą  być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,  pozalekcyjnych, pozaszkolnych.
 2. Wycieczki szkolne mogą być organizowane w formie:
 1. wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu,
 2. wycieczek  krajoznawczo-turystycznych,w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
 3. specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych

§ 4

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 1. Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel  lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna osoba  posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa albo kwalifikacje trenera lub instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu (dotyczy turystyki kwalifikowanej: kolarskiej, narciarskiej, kajakowej), pilota wycieczek.

            2.   Do zadań kierownika wycieczki należy:

 1. opracowanie programu, harmonogramu, regulaminu wycieczki, wypełnienie Karty Wycieczki,
 2. zapoznanie uczestników z regulaminem, celem, trasą wycieczki, (w przedszkolu należy zapoznać rodziców)
 3. zapewnienie warunków realizacji programu oraz jego nadzór (sprawdzanie stanu liczbowego uczestników, w szczególności przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu).
 4. zapoznanie uczniów i opiekunów z zasadami bezpieczeństwa, (w przedszkolu należy zapoznać rodziców)
 5. określenie zadań dla opiekuna, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestników,
 6. nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt pierwszej pomocy (apteczka pierwszej pomocy)
 7. organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów,
 8. przydział zadań uczestnikom,
 9. dysponowanie środkami finansowymi,
 10. podsumowanie merytoryczne, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki (po zakończeniu wycieczki poinformowanie dyrektora i umożliwienie rodzicom wglądu do dokumentu)
 • Kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy może odmówić zgody na uczestnictwo
  w wycieczce uczniowi, który swoim zachowaniem może uniemożliwić pełną realizację programu wycieczki.

§ 5

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1. Opiekunem wycieczki szkolnej lub imprezy krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel.

2. Do obowiązków opiekuna należy:

 1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami,
 2. współdziałanie z kierownikiem w realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,
 6. w wycieczkach autokarowych opiekunowie zajmują miejsca przy każdych drzwiach.
 7. liczenie uczestników wycieczki przed wyruszeniem z każdego miejsca na inne

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 1. Zgłaszanie propozycji rozwiązań dotyczących szczegółowych kwestii organizacyjnych wycieczki.
 2. Uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie.
 3. Korzystanie z pomocy kierownika, opiekunów i innych uczestników wycieczki.
 4. Poinformowanie kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz stosowanych lekach, które powinny znaleźć się w wyposażeniu apteczki (pisemna informacja rodzica o sposobie i godzinach podawania leku).
 5. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscach pobytu dotyczących między innymi:
 1. stosowania urządzeń elektrycznych,
 2. zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków,
 3. zakaz oddalania się bez zgody opiekuna,
 4. przestrzeganie ciszy nocnej,
 5. właściwego zachowania się na obszarach chronionych.
 • Dbanie o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników wyjazdu.
 • Informowanie kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych krzywdach, szkodach lub innych istotnych problemach związanych z wycieczką.
 • Należy umożliwiać kierownikowi sprawdzanie stanu liczbowego uczestników, w szczególności przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu.
 • Przejście w autokarze musi być wolne, bagaż umieszczamy w bagażniku lub na półkach.

§ 7

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły lub wicedyrektor.
 2. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o uprawnieniach lub kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 3. Kierownik wycieczki musi mieć ukończony kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
 4. Dokumentację wycieczki należy złożyć u dyrektora szkoły co najmniej na dwa dni przed rozpoczęciem wycieczki jednodniowej lub na cztery dni przed rozpoczęciem wycieczki wielodniowej.
 5. Na wycieczkach i imprezach krajoznawczo – turystycznych musimy być wyposażeni w apteczkę, której zawartość regulują określone przepisy.
 6. Dokumentacja wycieczki musi zawierać:
 • Kartę wycieczki jednodniowej/wielodniowej
 • Kartę informacyjną + zgoda rodzica
 • Listę uczestników
 • Procedury postępowania w nieprzewidzianych sytuacjach
 • Raport z wycieczki
 • Regulamin wycieczki z podpisami
 • Zadania kierownika
 • Zadania opiekuna                                                                   
 • Organizacja i program wycieczki powinien być dostosowany do zainteresowań, możliwości, potrzeb uczniów oraz ich sprawności fizycznej i stanu zdrowia.
 • Wycieczka powinna być prawidłowo przygotowana pod względem programowym oraz organizacyjnym.
 • Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania  uczniów powinien być omówiony ze wszystkimi uczestnikami przed wyjazdem (rodzicami dzieci przedszkolnych).
 • Na udział uczniów w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych bez korzystania ze środków lokomocji.
 • Rodzice zobowiązani są poinformować w formie pisemnej kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, alergiach bądź innych dolegliwościach.
 • Opiekunami powinni być nauczyciele szkoły lub, po uzyskaniu zgody dyrektora inne osoby (w przedszkolu woźna oddziałowa, pomoc wychowawcy).
 1. na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej poza teren szkoły, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów,
 2. na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej, której harmonogram przewiduje  korzystanie ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów,
 3. na specjalistycznych wycieczkach opiekę powinna sprawować jedna osoba
  nad grupą do 10 uczniów
  .

       d) w wycieczce rowerowej opiekę nad grupą maksymalnie 13 uczniów sprawują dwie osoby:  jadą            

           na początku i na końcu grupy. Zalecane jest posiadanie kamizelek odblaskowych przez      

           opiekunów.

§ 8

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

 1. Szkoła może organizować wycieczki  zagraniczne w formach, o których mowa w § 3  pkt. 2.
 2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2, zawiera w szczególności:

a) nazwę kraju,

b) czas pobytu,

c) program pobytu,

d) imię i nazwisko kierownika lub opiekunów,

e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z numerem PESEL

 • Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej powinna być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się (w przypadku organizowania wycieczki przez biuro turystyczne wymagania te spełnia obsługa biura).
 • Uczestnicy wycieczki podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Polisa ubezpieczeniowa winna znajdować się w dokumentacji wycieczki.

§ 9

UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW

 1. Uczniowie ubezpieczani są obowiązkowo przez szkołę. Ubezpieczenie podjęte przez szkołę ważne jest przez cały rok i obejmuje ono wypadki, które mogą zdarzyć się w szkole i poza nią.
 2. Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia. Wówczas uczestnik wycieczki będzie miał podwójne ubezpieczenie.
 3. W przypadku ucznia nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialność ponosi rodzic podpisując stosowne oświadczenie (dotyczy wycieczek przedmiotowych, rajdów, ognisk, wyjść do kina, muzeum organizowanych w obrębie naszego miasta).

§ 10

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 1. Uczestnik wycieczki powinien  mieć  przy sobie legitymację szkolną.
 2. Należy  realizować wszystkie polecenia kierownika i opiekunów wycieczki.
 3. Bez wiedzy kierownika lub opiekunów wycieczki nie wolno oddalać się od grupy pod żadnym    pozorem.
 4. Należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 5. W czasie jazdy autobusem:

a) nie wolno na przystanku stać blisko krawężnika,

b) nie wolno podbiegać do autobusu,

c) po wejściu natychmiast kasować bilet i schować,

d) w czasie jazdy zachowywać się jak przystało na ucznia

e) nie wolno chodzić po autobusie

f) jeśli są pasy bezpieczeństwa, należy je zapinać

 • W czasie jazdy pociągiem:
 • nie wolno wychylać się przez okno,
 • nie wolno stać koło drzwi,
 • nie wolno bez potrzeby opuszczać przedziału,
 • udając się do ubikacji należy powiadomić o tym kierownika lub opiekuna wycieczki,
 • w przedziale należy zachowywać się kulturalnie, nie rozmawiać podniesionym głosem oraz nie śmiecić.
 • W przypadku zakwaterowania:

a) w pokojach należy utrzymywać porządek,

b) za umyślne zniszczenie sprzętu w pokojach noclegowych finansowo odpowiada uczestnik (rodzic uczestnika)

c) nie wolno wychylać się i wychodzić przez okno,

d) cisza nocna obowiązuje od godz. 2200 do 700,

e) w czasie posiłków obowiązuje kulturalne zachowanie i cisza.

 • Kategorycznie zabrania się kąpieli w jakimkolwiek zbiorniku lub cieku wodnym.
 • Zabrania się posiadania zapałek, zapalniczek oraz niebezpiecznych narzędzi.
 • Zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu, posiadania i używania środków odurzających.
 • W razie złego samopoczucia należy ten fakt zgłosić opiekunowi grupy.
 • Wszelkie decyzje o zmianie programu wycieczki podejmuje, po konsultacji z opiekunami,                  kierownik wycieczki.
 • Za naruszenie obowiązującego Regulaminu Wycieczki przewiduje się następujące kary: upomnienie, nagana, usunięcie z wycieczki i powrót do domu (wszelkie konsekwencje prawne, finansowe itp. ponosi uczestnik). 

§ 11

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W NIEPRZEWIDZIANYCH SYTUACJACH

 1. Postępowanie w przypadku nagłej choroby:
 2. W przypadku nagłej choroby należy skontaktować się z rodzicami, którzy mogą udzielić niezbędnych informacji o sposobie postępowania lub podania leków,
 3. W przypadku nieustępowania objawów choroby trzeba niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe, stosować się do wskazań lekarza oraz powiadomić o tym rodziców.
 4. Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń:
 5. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, należy ewakuować wszystkich uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 6. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy lekarskiej,
 7. W razie konieczności należy zaangażować służby ratunkowe, korzystając z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego – 112
 8. Postępowanie w sytuacji zaginięcia uczestnika wycieczki
 9. W przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki jeden opiekun poszukuje go w ostatnio widzianym miejscu, reszta grupy czeka z drugim opiekunem (kierownikiem) w ustalonym miejscu,
 10. Jeżeli poszukiwania nie dały pozytywnego rezultatu kierownik powiadamia odpowiednie służby (Policja, GOPR lub inne)
 11. W przypadku braku rezultatów kierownik informuje o sytuacji dyrektora szkoły oraz rodziców (opiekunów) uczestnika        

§ 12

ZAKOŃCZENIE WYCIECZKI

 1. Zakończenie odbywa się po przyjeździe do miejsca wyznaczonego w harmonogramie wycieczki.
 2. Jeżeli wycieczka kończy się w późnych nocnych godzinach należy zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczny powrót do domu – do tego zobowiązać rodziców (opiekunów) uczestników.
 3. Uczeń może zakończyć wycieczkę wcześniej, jeżeli posiada odpowiednią zgodę podpisaną przez rodziców (opiekunów) oraz rodzic powiadomił telefonicznie szkołę

§ 13

FINANSOWANIE WYCIECZEK

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika
wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu
rodzicielskiego lub innych źródeł.

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia
związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany
z innych źródeł.

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie
deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.

6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów        kierownik wycieczki wywiesza w pokoju nauczycielskim.
 2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem     i harmonogramem wycieczki.
 3. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu                    realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu.  Wyjście należy odnotować w zeszycie wyjść, znajdującym się w sekretariacie szkoły.
 4. W sprawach  nieuregulowanych w  niniejszym dokumencie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo. 

ZAŁĄCZNIKI:

 • karta wycieczki jednodniowej
 • karta wycieczki wielodniowej                                                                                                                                               
 • listę uczestników wycieczki
 • regulamin wycieczki (opracowuje go kierownik, zapoznaje i zobowiązuje ucznia (w przedszkolu-rodzica) do przestrzegania regulaminu wycieczki)                     
 • karta informacyjna uczestnika wycieczki+ zgoda rodzica na udział w wycieczce
 • raport
 • zadania kierownika
 • zadania opiekuna
 •  

REGULAMIN WYCIECZKI


Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:


1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów
lub przewodników.
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo

a) nie wolno na przystanku stać blisko krawężnika,

b) nie wolno podbiegać do autobusu,

c) po wejściu natychmiast kasować bilet i schować,

d) w czasie jazdy zachowywać się jak przystało na ucznia,

e) nie wolno chodzić po autobusie,

f) jeśli są pasy bezpieczeństwa, należy je zapinać,

g) nie wolno wychylać się przez okno,

h) nie wolno stać koło drzwi,

i) nie wolno bez potrzeby opuszczać przedziału,

j) udając się do ubikacji, należy powiadomić o tym kierownika lub opiekuna wycieczki,

k) w przedziale należy zachowywać się kulturalnie, nie rozmawiać podniesionym głosem oraz nie śmiecić

5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

9. Dbać o posiadany bagaż oraz własność współuczestników wyjazdu.

10.Zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu, posiadania i używania środków odurzających.                                                                                                                                                    11.W razie złego samopoczucia należy ten fakt zgłosić opiekunowi grupy.

12. Informowanie kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych krzywdach, szkodach lub innych istotnych problemach związanych z wycieczką.

13. Uczestnik wycieczki powinien  mieć  przy sobie legitymację szkolną.

14. Kategorycznie zabrania się kąpieli w jakimkolwiek zbiorniku lub cieku wodnym.

15. Zabrania się posiadania zapałek, zapalniczek oraz niebezpiecznych narzędzi.

16.Należy umożliwiać kierownikowi sprawdzanie stanu liczbowego uczestników, w szczególności przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu.

17. Przejście w autokarze musi być wolne, bagaż umieszczamy w bagażniku lub na półkach.

Za naruszenie obowiązującego Regulaminu Wycieczki przewiduje się następujące kary: upomnienie, nagana, usuniecie z wycieczki i powrót do domu ( wszelkie konsekwencje prawne, finansowe itp. ponosi uczestnik lub rodzic, opiekun prawny)

Zostałem zapoznany z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania” podpis ucznia (w przypadku przedszkola-rodzica)