Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2023/2024.

Przedszkola :
1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.
2. Rodzice wyrażający chęć uczęszczania dziecka do przedszkola do którego uczęszczało obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.):

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.


4. Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIX/253/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów:

Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów:

1. Dziecko z rodziny obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych (dziennych) – liczba punktów – 10.

2. Rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w przedszkolu – liczba punktów – 6.

3. Dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego – liczba punktów – 4.

4. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi, co najmniej 8 godzin – liczba punktów – 5.

2. Spełnienie kryterium dochodowego w ramach kwalifikacji punktowej rekrutacji do przedszkola następuje, jeżeli dochód na członka rodziny kandydata do przedszkola stanowi nie więcej niż 70% dochodu na członka rodziny o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).

5. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem nr 24/2023 Burmistrza Radłowa z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, prowadzonych przez Gminę Radłów

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów na rok szkolny 2023/2024.

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu.od 06.02.2023 r. do 10.02.2023 r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 13.02.2023 r. do 03.03.2023 r.
od 22.05.2023 r. do 02.06.2023 r.
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 06.03.2023 r. do 10.03.2023 r.od 05.06.2023 r. do 12.06.2023 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.13.03.2023 r. do godz. 15:0013.06.2023 r. do godz.15:00
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 14.03.2023 r. do 24.03.2023 r.od 14.06.2023 r. do 19.06.2023 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.27.03.2023 r. do godz. 15:0020.06.2023 r. do godz. 15:00

7. Wzory wniosków i deklaracji dostępne są w przedszkolach.

Klasy I szkół podstawowych:

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

2. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów określa Zarządzenie nr 24.2023 Burmistrza Radłowa z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, prowadzonych przez Gminę Radłów:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów na rok szkolny 2023/2024.

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 13.02.2023 r. do 03.03.2023 r.od 22.05.2023 r. do 02.06.2023 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 06.03.2023 r. do 10.03.2023 r.od 05.06.2023 r. do 12.06.2023 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.13.03.2023 r. do godz. 15:0013.06.2023 r. do godz.15:00
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 14.03.2023 r. do 24.03.2023 r.od 14.06.2023 r. do 19.06.2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.27.03.2023 r. do godz. 15:0020.06.2023 r. do godz. 15:00

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIX/254/17 Rady Miejskie w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów:

Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów:

1. Rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek szkolny w tej szkole – liczba punktów – 8.

2. Droga dziecka do szkoły jest krótsza, niż do szkoły znajdującej się w obwodzie szkoły właściwym dla jego miejsca zamieszkania. – liczba punktów– 2.

3. Miejsce pracy rodzica (prawnego opiekuna), samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkolnym danej szkoły – liczba punktów – 4.

4. Dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego – liczba punktów – 6.

2. Spełnienie kryterium dochodowego w ramach kwalifikacji punktowej rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych następuje, jeżeli dochód na członka rodziny kandydata do klasy pierwszej stanowi nie więcej niż 70% dochodu na członka rodziny o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).


=================================================================

Zarządzenie – rekrutacja ( do pobrania )

Deklaracja kontynuacji nauki Przedszkole 2023 ( do pobrania )

Wniosek do przedszkola – Radłów ( do pobrania )

Oświadczenie woli przyjęcie do przedszkola – Radłów ( do pobrania )

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Wniosek o przyjęcie do klasy I – cd

Wniosek o przyjęcie do klasy I – cd1