Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Zespół Szkół w Radłowie

rok szkolny 2022/2023

 1. Podstawa prawna.
 2. Wstęp.
 3. Misja Szkoły Podstawowej w Radłowie.
 4. Sylwetka absolwenta.
 5. Cele ogólne.
 6. Cele szczegółowe.
 7. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.
 8. Harmonogram działań.
 9. Zasady ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego.

                                                                                  „ W wychowaniu chodzi właśnie o to,

                                                                                  ażeby człowiek stawał się coraz bardziej

                                                                                  człowiekiem – o to, ażeby bardziej był

                                                                                  a nie tylko więcej miał, aby poprzez

                                                                                  wszystko, co ma, co posiada umiał

                                                                                  bardziej być człowiekiem to znaczy,

                                                                                  ażeby umiał bardziej być nie tylko

                                                                                  z drugimi, ale i dla drugich.”

                                                                                                              Jan Paweł II

 1. Podstawa prawna:
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku, art. 1.1, art. 2, art. 4.1.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz.214).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 20212022
 • Statut Zespołu Szkół w Radłowie.

II. Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w roku szkolnym 2021/2022 opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze Statutem szkoły i Wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 • wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);
 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2021/2022,
 • wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych,
 • uwag dyrektora, spostrzeżeń nauczycieli, wniosków i sugestii rodziców.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (udział instytucji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

III. Misja Szkoły Podstawowej w Radłowie

Jesteśmy placówką, w której:

– praca wychowawcza oparta jest na uniwersalnych wartościach etyczno-moralnych,

– współpracujemy z uczniami oraz ich rodzicami na zasadzie partnerstwa,

– wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej,

– stwarzamy miłą atmosferę i przyjazne stosunki między nauczycielami i uczniami,

– zapewniamy indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów,

– gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę w dobrze wyposażonej szkole,

– wprowadzamy demokratyczny styl wychowania,

– wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

IV. Sylwetka absolwenta

Absolwent Zespołu Szkół w Radłowie:

 1. Posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu kontynuację nauki na wyższym etapie edukacyjnym oraz funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.
 2. Potrafi posługiwać się technologiami komunikacyjnymi w celu zdobycia potrzebnych informacji.
 3. Posługuje się co najmniej jednym językiem obcym.
 4. Prezentuje postawę proekologiczną i promuje zdrowy tryb życia.
 5. Jest świadomy zagrożeń i uzależnień jakie niesie współczesna cywilizacja.
 6. Czuje się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego kraju, patriotą, Europejczykiem. Zna i szanuje symbole narodowe i tradycje swojego kraju.
 7. Potrafi rozpoznać swoje zainteresowania i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
 8. Jest świadomy swoich praw i obowiązków.
 9. Jest osobą:

odpowiedzialną– rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewiduje konsekwencje swojego zachowania i jest gotów je ponieść, w swoim działaniu kieruje się względami bezpieczeństwa,

ciekawą świata, ale również krytyczną – cechuje go ciekawość poznawcza, ale podchodzi z dystansem do informacji, które uzyskuje i stara się je weryfikować w oparciu o różne źródła wiedzy, odróżnia fikcję od problemów świata realnego,

samodzielną – samodzielnie wytycza cele i dąży do ich realizacji, korzysta z różnych źródeł wiedzy. Potrafi zdefiniować problem i próbuje go rozwiązać,

otwartą – potrafi efektywnie pracować w grupie, wyraża swoje opinie i wysłuchuje opinii innych, poszukuje kompromisowych rozwiązań, rozumie zasady demokracji,

prawą – rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości, obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych,

– tolerancyjną – akceptuje różnice wynikające z odmiennych możliwości, motywacji i otoczenia ludzi oraz ich różnice kulturowe,

uczciwą – mówi prawdę, dotrzymuje zobowiązań, szanuje cudzą własność, jest niezdolny do oszustwa,

o wysokiej kulturze osobistej – posiada znajomość norm społecznych i potrafi odpowiednio zachować się w każdej sytuacji.

empatyczną – wrażliwą na krzywdę drugiego człowieka, skorą do zaangażowania się w inicjatywy charytatywne.

V. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. Intelektualnej – ukierunkowanej na pobudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywnego myślenia, rozbudzanie zainteresowań, odkrywanie własnych możliwości, predyspozycji i ich twórcze rozwijanie.
 2. Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych.
 3. Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej.
 4. Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonalenie umiejętności wypełniania ról społecznych.
 5. Duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

1. Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. Współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta.
 2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje
  w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.
 3. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia, a także zachowań proekologicznych.
 4. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.
 5. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami.
 6. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.
 7. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów.
 8. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu i harcerstwa sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
 9. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej.
 10. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców
z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

2. Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach.
 2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów.
 3. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.
 4. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
 5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
 6. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
  i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

3. Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
  i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych.
 2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
 3. Przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
  z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
  o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
  o metodach współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

4. Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. Wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
 2. Wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych.
 3. Wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej.
 3. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.
 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.
 5. Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • podnoszenie świadomości prawnej uczniów,
 • reintegracja zespołów klasowych po czasie izolacji wywołanej pandemią,
 • integracja rówieśnicza z uczniami z Ukrainy, którzy dołączyli do społeczności szkolnej,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa uczniów z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • wychowanie dla bezpieczeństwa,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • ukazanie niebezpieczeństw wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w internecie i mediach społecznościowych,
 • rozwijanie zdolności i strategii uczenia się,
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy i doskonalenie umiejętności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie,
 • wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych ze wskazaniem na dorobek kulturowy Polski na tle dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę , dobro i piękno,
 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej i twórczej,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym,
 • przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i uzależnieniom.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • przypomnienie zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z uzależnień behawioralnych,
 • uświadomienie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • eliminowanie z życia szkolnego cyberprzemocy,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, e-papierosów, alkoholu, dopalaczy i narkotyków).

VI. Szczegółowe cele wychowawczo – profilaktyczne do realizacji w roku szkolnym 2022/2023

SFERA ROZWOJU INTELEKTUALNEGO:

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Kształtowanie zdolności poznawczych.
 3. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
 4. Przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w stopniu adekwatnym do predyspozycji.
 5. „Nauka procesu uczenia się”.
 6. Indywidualizacja procesu nauczania.
 7. Wprowadzenie doradztwa zawodowego na każdym przedmiocie.
 8. Udzielenie odpowiedniego wsparcia uczniom wymagającym pomocy.
 9. Zwiększenie frekwencji uczniów w różnego rodzaju formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 10. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.
 11. Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji.
 12. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
 13. Kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji.

STREFA ROZWOJU DUCHOWEGO:

 1. Kształtowanie systemu wartości:
 • umiejętność właściwej oceny własnych i cudzych zachowań,
 • odwaga cywilna, umiejętność przyznania się do błędu,
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 • szacunek do drugiego człowieka,
 • świadome posłuszeństwo,
 • pracowitość,
 • rzetelność,
 • tolerancja,
 • aktywność,
 • pielęgnowanie wartości rodzinnych,
 • poznanie dorobku kultury narodowej,
 • poszanowanie symboli narodowych,
 • umiejętność odróżnienia dobra od zła i wybór dobra.

SFERA ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
 3. Kształtowanie postawy szacunku wobec innych.
 4. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 5. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 6. Współpraca z rodzicami.
 7. Uczestnictwo w imprezach lokalnych, regionalnych i szkolnych.
 8. Kultywowanie tradycji narodowych, patriotycznych i kulturalnych.
 9. Dążenie do budowy więzi między pokoleniami.
 10. Poszanowanie dla innych kultur i tradycji.
 11. Kształtowanie poczucia odpowiedzialność za czyny i słowa.
 12. Kształtowanie świadomości przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).
 13. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody.

SFERA ROZWOJU EMOCJONALNEGO:

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Wzmacnianie nawyków dobrego wychowania i kultury osobistej.
 3. Kształtowanie postawy szacunku dla dobra wspólnego.
 4. Wzmacnianie więzi koleżeńskich.
 5. Kształtowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 6. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany.
 7. Wyrabianie zdolności do samooceny i samokontroli.
 8. Zachęcanie do wyrażania własnych sądów i oczekiwań.
 9. Rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych.
 10. Uwrażliwianie na los zwierząt.
 11. Uwrażliwianie na piękno.
 12. Kształtowanie zdolności do empatii.

SFERA ROZWOJU FIZYCZNEGO:

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych
 2. Uświadomienie uczniom zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia,
  a zdrowiem.
 3. Kształtowanie umiejętności optymalnej organizacji pracy i odpoczynku.
 4. Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.
 5. Doskonalenie sprawności fizycznej.
 6. Wpajanie i utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 7. Kształtowanie nawyku samokontroli w czasie zabaw w domu i szkole.
 8. Zaopatrzenie uczniów w wiedzę o zagrożeniach wynikających z uzależnień.
 9. Wpajanie zasad właściwego oraz kulturalnego korzystania z pomieszczeń szkolnych, urządzeń i pomocy dydaktycznych.

VII. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2022/2023

MiesiącTerminWyszczególnienieOsoby odpowiedzialneUwagi
Wrzesień
01.09.2022r.

03.09.2022r.


11.09.2022r.
10.09.2022r.
12.09.2022r.
24.09.2022r.

26.09.2022 r.

30.09.2022r.
Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 Narodowe czytanie „Ballady i romanse” A.Mickiewicza
Udział w uroczystości na cmentarzu w ramach obchodów święta Patrona Szkoły
Narodowy Dzień Sportu Wybory do SU
Sprzątanie świata

Dzień Języków obcych
Dzień Chłopaka
Dyrektor, Wicedyrektorzy
P. Jachimek A. Seremet

Wychowawcy klas I-VIIIR. Kijak, P. Malec, B.Chrzanowska Dyrektor, wychowawcy klas Wychowawcy klas,

Nauczyciele j. obcych

opiekunowie SU

Październik05.10.2022r. 07.10.2022r.

13.10.2022r.
18.10.2022r.


20.10.2022r.
Październik
Dzień Kodowania Dzień Tabliczki Mnożenia
Dzień Edukacji Narodowej Dzień Papieski (kiermasz)

Ślubowanie klas I
Kiermasz zniczy i stroików
T. Padło B. Fudalej, A. Urbanek, Wychow. kl.III D. Sygnarowicz, D.Grabska Ks. Ł.Pukło Ks. A. Krajewski Ks. P.Stopa, Caritas szk. K. Mikuś, U.Sroka
Harcerstwo

Listopad


03.11.2022r.06..11.2022r.08.11.2022r.


Listopad 2022r.

21.11.2022r.
29.11.2022r.
Gminny Konkurs Historyczny „I wojna światowa na ziemi radłowskiej”
Narodowe Święto Niepodległości „Dzień Regionalny”

Dzień zdrowego śniadania

Rajd patriotyczny ,,Łowczówek 2019”
Dzień Życzliwości
Andrzejki
M. Urbanek P. Malec


L. Lazarowicz B.Maciaszek R. Kijak D.Sygnarowicz
Wychowawcy kl.I-VIII, D. Sygnarowicz/M.Wójcik
Opiekunowie Szkolnego Koła PTTK (P.Malec, M.Urbanek) Wychowawcy klas, SU
Wychowawcy klas, SU

Grudzień
05.12.2022r.
06.12.2022r. grudzień
22.12.2022r.
DzieńWolontariusza
Mikołajki Szkolna „Szlachetna Paczka” Poranek świąteczny- „Jasełka”
Op. Wolontariatu
Wychowawcy klas L. Janicka PCK
Ks. P.Stopa, B.Chrzanowska, A.Seremet

Styczeń

Styczeń

23.01. 2023r.

26.01.2023r.

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
Dzień Babci i Dziadka
Zabawa choinkowa
M.Patulski, Ks.A.Krajewski
E.Kumięga,I.Pochroń-Wierzbicka
Wychowawcy klas, SU

Luty
Luty

14.02.2023r.

20.02.2023r.

Luty 2023r.

21.02.2023r.
Dzień Bezpiecznego Internetu
Walentynki, poczta Walentynkowa
Dzień Nauki Polskiej
Gminny Konkurs Języka Angielskiego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Ł. Bajorek, E.Sulo, G.Mazur
SU

J.Gołas,L. Zych

M. Maslak, J. Małek

E. Kumięga, A. Seremet, P. Jachimek

Marzec1.03.2023r.


08.03.2023r.

21.03.2023r.

Marzec 2023r.
Program artystyczny ,,Dzień żołnierzy wyklętych”
Dzień Kobiet

Rajd ,,Marzanna 2023” Dzień Samorządności
Konkurs recytatorski
Opiek. Harcerstwa


M. Patulski Ł. Bajorek
Opiekunowie SK PTTK – P. Malec, B. Chrzanowska P. Jachimek, M. Wójcik

KwiecieńKwiecień 2023r.
07.04.2023r.

kwiecień

19.04.2023r.
25.04.2023r.
Kiermasz świąteczny

Rocznica śmierci JPII

Konkurs dla uczniów z niepełnosprawnościami
Dzień Ziemi
„Dzień z książką” w ramach Międzynarodowego dnia książki dla dzieci
Wolontariat/SU

Ks. Ł. Pukło Ks. P. Stopa Ks. A. Krajewski J. Małek, H. Winiarska
B. Fudalej, G. Mazur P.Jachimek, B. Fudalej, M. Wójcik, Wychowawcy klas I-III

Maj


Czerwiec
04.05.2023r.

26.05.2023r

04.06.2023r.


22-23.06.2023r.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Dzień Matki

Piknik rodzinny/Dzień Dziecka/Dzień Ojca i Matki. Zawody sportowe. Zakończenie roku szkolnego
E. Gibała, K. Machalska
K. Mikuś U. Sroka
Dyrektor, wszyscy nauczyciele klas, P. Malec, D. Grabska
Wychowawcy klas VII-VIII

VIII. Harmonogram działań

SferaZadaniaForma realizacjiOsoby odpowiedzialneTermin
I n t e l e k t u a l n aRozpoznanie możliwości, uzdolnień
i zainteresowań uczniów.
Przeprowadzanie w klasach diagnoz, obserwacje podczas bieżącej pracy. Diagnozowanie uczniów.
Kierowanie uczniów do poradni specjalistycznych. Kierowanie uczniów na zajęcia warsztatowe do PPP-P w Tarnowie
wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, pedagog szkolny, pedagog specjalny
pedagog szkolny
wrzesień 2020

wg potrzeb wg potrzeb
wg potrzeb
Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.


Warsztaty kreatywności i twórczego myślenia dla uczniów zdolnych. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych, kół zainteresowań, praca indywidualna z uczniem zdolnym, wyjścia do kina, teatru, na wystawy.
Prowadzenie zajęć w ramach projektów edukacyjnych. Prowadzenie zajęć w ramach innowacji pedagogicznych. Organizowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych na poziomie szkoły i gminy np. konkurs o tytuł lidera poszczególnych przedmiotów, Gminny Konkurs Języka Angielskiego, Konkurs Recytatorski, Gminny Konkurs Humanistyczny, Konkurs Kolęd i Pastorałek, Konkurs I wojna światowa na Ziemi Radłowskiej, test wiedzy pożarniczej, konkurs -Kiedy dzwonię po straż pożarną, Nie wypalaj suchych traw, Strażak w akcji.
pedagog PPP-P

nauczyciele
wychowawcy świetlicy,

nauczyciele, osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie i przeprowadzenie

wg harmonogramu

zgodnie
z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby. zgodnie z planem zajęć,

zgodnie
z kalendarzem szkolnych, gminnych, powiatowych konkursów
Rozwijanie pasji
Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne i gminne. Prezentowanie talentów na forum szkoły. Zajęcia w ramach zespołu wokalnego Działalność zespołu Mali Radłowianie Rozwijanie talentów muzycznych poprzez bezpłatną naukę gry na instrumentach dętych organizowaną przez OSP Radłównauczyciele, wychowawcy
nauczyciele
nauczyciel muzyki
opiekun zespołu
kapelmistrz
cały rok szkolny

zgodnie z harmonogramem wg potrzeb
Strategie uczenia, nabywanie umiejętności uczenia się, rozwijanie autonomii ucznia.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych, warsztatów dotyczących różnych technik skutecznego uczenia się. Mój styl uczenia się, pomoc w określeniu indywidualnych sposobów uczenia się. Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności uczenia się. Zorganizowanie konsultacji dla uczniów.wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog
pedagog z PPP-P w Tarnowie wychowawcy pedagog
I półrocze


wg potrzeb

wg potrzeb
cały rok szkolny
Usprawnienie przepływu informacji na linii szkoła – dom.
Systematyczne przekazywanie rodzicom informacji za pośrednictwem e-dziennika. Udzielanie porad rodzicom.

Wyznaczenie terminów zebrań dla rodziców.
wychowawcy, pedagog,
psycholog, pedagog, logopeda dyrektor
cały rok szkolny

wg potrzeb

wg potrzeb
Wspieranie ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych.Diagnozowanie możliwości psychofizycznych uczniów. Kierowanie na badania specjalistyczne. Prowadzenie zajęć specjalistycznych (logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, zajęcia z psychologiem, rozwijające umiejętności uczenia się, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne). Zindywidualizowanie ścieżki kształcenia. Dostosowanie poziomu wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia. Prowadzenie zajęć integrujących.
Wsparcie i pomoc pedagog specjalnego – monitorowanie dostosowania form i metod pracy do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach.
nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny,
pedagog specjalny, logopeda, psycholog, socjoterapeuta, dyrektor
nauczyciele
pedagog, nauczyciele
nauczyciele, pedagog,
pedagog specjalny
cały rok szkolny


cały rok szkolnywg potrzeb
cały rok szkolny
cały rok szkolny

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień i predyspozycji.

Zajęcia z orientacji zawodowej na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia z pedagogiem przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i planowania kariery zawodowej.doradca zawodowy, pedagog szkolny, pedagog z PPP-P w Tarnowiezgodnie z harmonogramem pracy doradcy zawodowego i pedagoga szkolnego
Kształtowanie postawy twórczej.


Zespół wokalny, teatr szkolny, zespół regionalny „Mali Radłowianie”. Zajęcia w ramach innowacji i projektów edukacyjnych. Wykorzystywanie pomocy zakupionych w ramach programu Laboratoria przyszłości do realizacji podstawy programowej
wychowawcy, nauczyciele, organizatorzy konkursów

nauczyciele
zgodnie z planem pracy
cały rok szkolny
Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
Samodzielne wyszukiwanie informacji i wykorzystywanie ich w praktyce. Realizacja treści z edukacji czytelniczej i medialnej.
wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarze
cały rok szkolny

cały rok szkolny
Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych.Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. Zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Przeprowadzanie próbnych egzaminów w klasach ósmych. Analiza wyników egzaminów ósmoklasistów.wychowawcy,
wychowawcy nauczyciele,
wychowawcy nauczyciele, nauczyciele,
cały rok szkolny
I półrocze

zgodnie z harmonogramem II półrocze
Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.Prowadzenie zajęć z programowania i robotyki. Zajęcia zorganizowane w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłościnauczyciel informatyki wyznaczony nauczycielI półrocze
wg planu pracy
Rozwijanie umiejętności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy. Selekcjonowanie zdobytych wiadomości i kształtowanie umiejętności użycia ich na własne potrzeby.Realizowanie zadań w ramach projektów.


Wykorzystanie wiedzy i umiejętności w czasie realizowania zadań w ramach organizacji szkolnych.
nauczycieleopiekunowie SU, PCK, Caritas, Drużyny Harcerskiej oraz Szkolnego Klubu Wolontariusza
zgodnie z harmonogramem


cały rok szkolny
DuchowaKształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej.Działalność charytatywna w ramach pracy SU, PCK, Caritas, Drużyny Harcerskiej oraz Szkolnego Klubu Wolontariusza.


opiekunowie SU, opiekun Caritas, opiekun PCK, opiekunowie SZKW, pedagog szkolny,cały rok szkolnyRozwój poszanowania dziedzictwa narodowego
i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów
i wzorców moralnych.
Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu, spotkania z ciekawymi ludźmi. Współpraca z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.


Zapoznanie uczniów z wydarzeniami historycznymi związanymi z wrześniem 1939 r. Udział w uroczystościach środowiskowych (obchody walk obronnych – Radłów, Akcja III Most). Dbałość o lokalne miejsca pamięci narodowej (porządkowanie na miejscowym cmentarzu grobów poległych żołnierzy, składanie kwiatów i zapalanie zniczy).
wychowawcy, nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania, nauczyciele odpowiedzialni za sztandar, historycy, odpowiedzialni nauczyciele, nauczyciele odpowiedzialni za sztandar, pedagog,
opiekunowie SU i SZKW
zgodnie z harmonogramem uroczystościzgodnie z harmonogramem uroczystościzgodnie z harmonogramem uroczystości
Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie
z kulturą regionu.
Wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze. Udział w uroczystościach środowiskowych.
wychowawcy, nauczyciel historii,
nauczyciele
zgodnie z planem pracy każdego wychowawcy, zgodnie z harmonogramem
Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur.Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. Współpraca ze szkołami partnerskimi w Europie, wycieczki i wymiany szkolne. Wyjazdy na festiwale zespołu „Mali Radłowianie”wychowawcy,
nauczyciele jęz. angielskiego,
opiekun zespołu
cały rok szkolny
wg potrzeb

zgodnie z harmonogramem
Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję.
Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

Różne formy integracji zespołów klasowych , do których dołączyli uczniowie z Ukrainy Warsztaty przygotowane przez pedagoga szkolnego, psychologa. Zajęcia warsztatowe dotyczące cyberprzemocy.
wychowawcy,
pedagog szkolny, psycholog,
wychowawcy


policjanci
zgodnie z planem pracy wychowawcy zgodnie z planem pracy pedagoga, psychologa wg potrzeb
Uwrażliwienie na kwestie moralne np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.Lekcje wychowawcze z zakresu etyki i moralności.wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog,
zgodnie z planem pracy
Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.Lekcje wychowawcze, spotkania SU, zbiórki harcerskie, spotkania wolontariuszy.wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog, opiekunowie SU, opiekunowie Drużyny Harcerskiej i SZKW,zgodnie z planami pracy
S p o ł e c z n a

Kształtowanie przekonania
o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej,
a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły.

Omówienie Statutu szkoły i regulaminów szkolnych, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.
Uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków jako uczniów i obywateli. Współpraca z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Angażowanie uczniów w pomoc koleżeńską.
wychowawcywychowawcy, pedagog, nauczyciele,
dyrektor nauczyciele,
wychowawcy, opiekunowie SZKW
wrzesień, październik


cały rok szkolny


cały rok szkolny
Podnoszenie świadomości prawnej uczniów, upowszechnianie wiedzy prawnej, nabywanie umiejętności stosowania prawa w praktyce. Kształtowaniu postaw społecznych, obywatelskich oraz rozwijaniu kluczowych kompetencji młodzieży niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami, przepisami prawa.Lekcje wychowawcze, Lekcje WOSwychowawcy, nauczyciele WOSzgodnie z harmonogramem zajęć,

Kształtowanie poczucia więzi koleżeńskich.

Lekcje wychowawcze, zajęcia świetlicowe, ogniska klasowe, spotkania wolontariuszy, zbiórki harcerskie

wychowawcy i wychowawcy świetlicy, opiekunowie SZKW, druhny

zgodnie z harmonogramem zajęć, zgodnie z planem pracy
Integrowanie zespołu klasowego i grup świetlicowych.Lekcje wychowawcze, zajęcia świetlicowe. Wycieczki klasowe, ogniska, wyjścia do kina, teatru, zabawy szkolne.wychowawcy i wychowawcy świetlicycały rok
Diagnozowanie potrzeb uczniów i środowiska.
Angażowanie uczniów w życie szkoły i środowiska.
Rozpoznanie potrzeb uczniów poprzez obserwację, rozmowy i stałe kontakty z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego.

Działania podejmowane w ramach realizowania zadań poszczególnych organizacji.
zespół wychowawców, pedagog (współpraca z kierownikiem SPWD w Radłowie, dyrektorem GCKiC w Radłowie, kierownik ŚDS w Siedlcu). opiekunowie SU, Drużyny Harcerskiej, Caritas, SZKW, koła teatralnegozgodnie z planem pracy

zgodnie z planem pracy
Rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie z presją rówieśników.
Zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym w ramach lekcji wychowawczych. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów PPP-P w Tarnowie, jak radzić sobie ze stresem.pedagog, psycholog,


specjaliści z PPP-P w Tarnowie,
cały rok szkolny I półrocze
Kształtowanie postaw asertywnych.Indywidualne rozmowy, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.wychowawcy, nauczyciele wdż, psycholog,zgodnie z planami pracy i potrzebami
Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych, podejmowane decyzje i zachowania. Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy oraz umiejętności słuchania innych
i rozumienia ich poglądów.
Przeprowadzenie zajęć i pogadanek. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.wychowawcy, psycholog, pedagog szkolny, psycholog, policjantzgodnie z planami pracy wg potrzeb
Doskonalenie kultury bycia. Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się względem miejsca i sytuacji.
Kształtowanie postawy szacunku wobec innych.
Lekcje wychowawcze na temat dobrego wychowania. Eliminowanie agresji słownej wśród uczniów (pogadanki, dbałość o kulturę słowa). Konsekwentna realizacja wspólnej strategii działań wychowawczych przez wszystkich pracowników. Wspólne opracowywanie regulaminów klasowych. Kontrakty klasowe.
wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog,wychowawcy, pedagog szkolny,
cały rok szkolny
cały rok szkolnycały rok szkolny
Uczenie zasad samorządności
i demokracji.

Wdrażanie uczniów do pracy grupowej na lekcjach, realizacja projektów edukacyjnych, uwzględnianie propozycji uczniów dotyczących przebiegu lekcji. Wybory do Rady SU. Wybory Samorządów Klasowych. Bieżąca kontrola ich działalności. Opracowanie Planu pracy SU i SZKW. Monitorowanie przepływu informacji pomiędzy SU i poszczególnymi klasami reprezentowanymi przez Samorządy Klasowe.nauczyciele, wychowawcy,

opiekunowie SU, wychowawcy, opiekunowie SU, opiekunowie SU, Rada SU opiekunowie SU, wychowawcy,
cały rok szkolny
maj, wrzesień, cały rok szkolny wrzesień, cały rok szkolny,
Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.
Włączenie w akcje: Góra Grosza, Wyprawka dla Żaka. Pomoc dla potrzebujących
wolontariat, akcje dobroczynne PCK
wychowawcy, opiekun SU opiekun Caritas opiekunowie SZKW, druhnycały rok szkolny
Ochrona środowiska i klimatu. Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego.

Realizowanie zadań w ramach innowacji pedagogicznej „Nasza Planeta,moje Życie”. Dzień Ziemi. Zbieranie zużytych baterii, zakrętek plastikowych. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt(zbiórki karmy). Współpraca z kołem łowieckim Łoś (zbiórka żołędzi). Współpraca z OSP w Radłowie – propagowanie profilaktyki przeciwpożarowej, ekologicznej poprzez Wycieczki krajoznawcze. Spotkanie z leśniczym i weterynarzem.

nauczyciel przyrody, nauczyciele


wychowawcy, opiekun SU, opiekun SZKW,

wyznaczony nauczyciel,


prezes OSP wychowawcy, wyznaczony nauczyciel

wychowawcy, nauczyciele,
cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny
cały rok szkolny
Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy.
Lekcje dla uczniów prowadzone przez doradcę zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z przyjęciem do szkoły. Realizacja treści prozawodowych na wszystkich przedmiotach i etapach edukacyjnych.
Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Współpraca z OSP w Radłowie – promowanie zawodu strażaka, zachęcanie uczniów do wstąpienia do młodzieżowej drużyny OSP
doradca zawodowy,

nauczyciele, pedagog,
wychowawcy
wyznaczony nauczyciel, prezes OSP
II półrocze zgodnie z harmonogramemzgodnie z planem pracy
Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.Analizowanie frekwencji uczniów. Prowadzenie rozmów z uczniami i rodzicami.

wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor,cały rok szkolny


Zwiększenie współpracy
z rodzicami
w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego i frekwencji.
Systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów. Prowadzenie zebrań ogólnych i klasowych z rodzicami. Indywidualne spotkania
z rodzicami.
wychowawcy, pedagog, dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy, pedagog, psychologna bieżąco
zgodnie z harmonogramem zebrań, zgodnie z harmonogramem konsultacji

Zwiększenie zaangażowania rodziców w proces wychowawczy i życie szkoły.Zachęcanie rodziców do współpracy z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym i pedagogiem specjalnym. Angażowanie rodziców w działania podejmowane przez szkołę (uroczystości, akademie, wycieczki i imprezy szkolne), akcje charytatywne.
wychowawcy, pedagog szkolny
wychowawcy, nauczyciele, pedagog


opiekunowie SU
cały rok szkolnycały rok szkolnycały rok szkolny
Kształtowanie nawyków prawidłowego reagowania na zjawiska przemocy. Zapoznanie uczniów z moralnymi i prawnymi skutkami przemocy i cyberprzemocy.Pogadanki, przedstawienia profilaktyczne. Spotkania z policjantem Komisariatu Policji w Żabnie i Miejskiej Komendy Policji w Tarnowie Przeprowadzenie zajęć dotyczących odpowiedzialności nieletnich oraz z zakresu mediacji rówieśniczej.nauczyciele, psycholog, pedagog, policjant,


policjant, psycholog, psycholog
zgodnie z planem pracy
wg potrzeb


zgodnie z planem pracy
Eliminowanie zachowań agresywnych.Prowadzenie indywidualnych rozmów oraz lekcji wychowawczych. Organizowanie spotkań zespołu wychowawców. Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów, którzy sprawiają problemy wychowawcze. Organizowanie i udział w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Zachęcanie rodziców do skorzystania z pomocy specjalistów. Spotkanie z pedagogiem z PPP-P w Tarnowie Współpraca z kuratorami społecznymi i zawodowymi oraz pracownikami MGOPS w Radłowie i GOPS w Wierzchosławicach, a także asystentem rodziny. Współpraca z kierownikiem SPWD w Radłowie i koordynatorem ds profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Redagowanie opinii o uczniach i pisanie wniosków do Sądu. Zgłaszanie spraw na policję.wychowawcy, pedagog dyrektor, wicedyrektor, psycholog, pedagog

pedagog, pedagog,
pedagog,
pedagog z PPP-P w Tarnowie pedagog,pedagog, dyrektor, wicedyrektor,
wg potrzeb

wg potrzeb


wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb

cały rok

cały rok


wg potrzeb
wg potrzeb
EmocjonalnaNauka nabywania świadomości własnych słabych
i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości.


Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, promowanie talentów uczniów na forum szkoły i w środowisku lokalnym, udział w konkursach przedmiotowych i konkursach talentów, promocja osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły, gminy i w kwartalniku „Radło”, ekspozycje prac uczniów. Zajęcia z pedagogiem – Stres – wróg czy sprzymierzeniec. Organizowanie spotkań rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi.pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów


psycholog, pedagog z PPP-P w Tarnowie nauczyciele
praca ciągła


wg potrzeb

wg potrzeb
FizycznaKształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych i pogadanek poświęconych tej tematyce. Przeprowadzenie lekcji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zachowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zajęcia na fantomie w sposób obrazowy i realistyczny. Oswajanie z różnymi niecodziennymi sytuacjami , uczenie radzenia sobie w okolicznościach, gdzie zagrożone jest zdrowie, a nawet życie ludzkie.
wychowawcy, nauczyciele,


strażacy OSP w Radłowie


zgodnie z planem pracy


zgodnie z planem pracyPromowanie zdrowego stylu życia.Realizacja tematyki z zakresu wychowania zdrowotnego.wychowawcy, nauczyciele,praca ciągła
Uświadomienie uczniom zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia
a zdrowiem.
Zajęcia mające na celu rozwijanie postaw prozdrowotnych poprzez podejmowanie i urzeczywistnianie działań na rzecz zdrowia. Realizacja zadań zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”. Kontynuowanie działań mających na celu obniżenie hałasu w szkole.nauczyciele przyrody, biologii, wychowawcy
wychowawcy, nauczyciele biologii, przyrody, wychowawcy,

wychowawcy

zgodnie z planem pracy
zgodnie z planem pracy cały rok szkolny
Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć oraz zarządzania czasem.Tworzenie planu dnia. Zajęcia dotyczące zastosowania w praktyce umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności.wychowawcy, pedagog,
październik


Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych i lekcjach wdż.


Pielęgniarka szkolna, nauczyciele wdż.

zgodnie z planem pracy


Wykształcenie nawyków higieny ciała i umysłu.Lekcje wychowawcze.
wychowawcy, nauczyciele przyrody i biologiizgodnie z planem pracy
Nabycie umiejętności dostrzegania indywidualnych różnic związanych ze sposobem reagowania na stres. Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce strategii radzenia sobie ze stresem.Zajęcia z psychologiem.
Zajęcia ze specjalistami z PPP-P w Tarnowie „Stres – wróg czy sprzymierzeniec”.Tworzenie klimatu szkoły przyjaznej uczniom (13. dzień miesiąca bez ocen ndst., losowanie i wywieszanie szczęśliwego numerka. Konsultacje dla uczniów.
psycholog

specjaliści z PPPP-P w Tarnowie,
nauczyciele,
SU
nauczyciele,
zgodnie z planem pracy I półroczeRozwijanie zainteresowania sportem.
Dzień Sportu, zajęcia i imprezy sportowe, rajdy i wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Dodatkowe zajęcia sportowe (basen, lodowisko).
nauczyciele wf,wychowawcy, nauczyciele,
zgodnie z harmonogr.

Zapobieganie wadom postawy i otyłości.
Dostosowanie ławek i krzeseł do wzrostu uczniów. Pogadanki nt. wagi plecaków szkolnych. Zapewnienie miejsca w klasach na pozostawianie podręczników. Lekcje wychowawcze nt. prowadzenia zdrowego stylu życia.wychowawcy, pielęgniarka, wychowawcy, wychowawcy, wychowawcy, nauczyciele wf,I i II półrocze, wrzesień, wrzesień, zgodnie z. harmonogr.
Poznanie sposobów racjonalnego odżywiania się.Realizacja zadań zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie „Śniadanie daje moc”. Mleko w szkole. Owoce w szkole. Lekcje wychowawcze o tej tematyce.pedagog szkolny, nauczyciele klas 1-3, nauczyciele klas 1-5, nauczyciele klas 1-3, wychowawcy,listopad,
cały rok szkolny

zgodnie z planem pracy
Poszerzenie wiadomości nt. chorób cywilizacyjnych (anoreksja, bulimia, otyłość, cukrzyca).Pogadanki dla uczniów i plakaty, gazetki, informacje, ulotki.
nauczyciel biologii, pediatra, pielęgniarka szkolnacały rok szkolny


Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.Wprowadzenie tej tematyki na lekcje wychowawcze, zajęcia dydaktyczne i zajęcia wychowania fizycznego.Nauczyciele wf wychowawcy,
praca ciągła
Wpajanie i utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.Tematyka lekcji wychowawczych, zajęć technicznych, pogadanki z policjantem.wychowawcy, nauczyciele techniki, policjantpraca ciągła, wrzesień
Kształtowanie nawyku samokontroli w czasie zabaw w domu i szkole.Spotkania z pedagogiem, pogadanki z wychowawcą i nauczycielami.
pedagog, nauczyciele, wychowawcy,
praca ciągła
Wpajanie zasad właściwego i kulturalnego korzystania z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.
Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. Nadzorowanie uczniów w zakresie przestrzegania porządku oraz poszanowania sprzętu szkolnego i środków czystości.wychowawcy, nauczyciele,wrzesień
Profilaktyka zachowań ryzykownych, problemowych (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych).Przeprowadzenie diagnozy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Wykonanie i aktualizacja gazetki ściennej, rozdanie ulotek uczniom. Zorganizowanie konkursu plastycznego i realizowanie zadań w ramach programu „Nie pal przy mnie proszę”.
Realizowanie tematyki zajęć z listy programów rekomendowanych na bieżący rok szkolny
Współpraca z kierownikiem ds nadzoru nad koordynacją profilaktyki. Zajęcia dla młodzieży z psychologiem na temat uzależnień.
Przeprowadzenie zajęć w ramach lekcji biologii, przyrody i lekcji wychowawczych. „Bieg po zdrowie”
pedagog, psycholog, wychowawcy,


pedagog,

nauczyciele klas młodszych,
nauczyciele dyrektor pedagog i przeszkoleni nauczyciele
nauczyciele
pedagog


psycholog

nauczyciele biologii, przyrody wychowawcy


nauczyciele
praca ciągła


II półrocze

I półrocze

II półroczeII półrocze
zgodnie z planem zgodnie z planem pracy


wg potrzeb


zgodnie z planem

zgodnie z planem

IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian.
 2. Analizę dokumentacji.
 3. Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Rozmowy z rodzicami.
 5. Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.
 6. Diagnoza potrzeb uczniów w czasie spotkań Zespołu Wychowawców.
 7. Szczegółowa analiza potrzeb uczniów.
 8. Diagnoza potrzeb uczniów podczas spotkań z Radą Rodziców.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, kwestionariuszy ankiet, organizacja badań oraz opracowanie i przedstawienie wyników.

Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Informacja dotycząca potrzeb uczniów

Rodzice w trakcie roku szkolnego 2019/2020 zwracali uwagę na problemy związane z bezpieczeństwem uczniów i trudnościami w nauce. Podczas konsultacji z pedagogiem i nauczycielami w trakcie okresu zdalnego nauczania rodzice zwracali się z prośbą o objęcie pomocą uczniów mających trudności wynikające ze zdalnego nauczania lub dłuższą chorobą oraz trudnościami w opanowaniu wiadomości z niektórych przedmiotów.

Informacja od uczniów

Uczniowie w roku szkolnym 2019/2020 podczas spotkań samorządu uczniowskiego i indywidualnych rozmów z wychowawcami zwracali uwagę na problemy wynikające ze zdalnego nauczania (słabe połączenie sieciowe, niskiej jakości sprzęt, brak umiejętności związanych z obsługą poczty elektronicznej, platform internetowych i komunikatorów).

Stare ankiety ewaluacyjne

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów

Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi, które przyczynią się do zweryfikowania dotychczasowych działań na terenie szkoły i zaplanowania kolejnych.

W bieżącym roku szkolnym na terenie szkoły prowadzone były działania dotyczące zdrowia psychicznego uczniów (zajęcia poruszające tematykę stresu prowadzone przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego i specjalistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, a także rozmowy z pedagogiem szkolnym i psychologiem oraz zajęcia z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz prelekcja dla rodziców). Prowadzone były również zajęcia przez specjalistów Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL, których celem była ochrona ucznia przed podejmowaniem zachowań hamujących jego prawidłowy rozwój. Pedagog szkolny prowadził także zajęcia, których celem było zapobieganie aktom agresji i zapobieganie zagrożeniom płynącym z korzystania z sieci. Podjęte zostały również działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa fizycznego uczniów (zajęcia prowadzone przez policjantów, strażaka, pedagoga szkolnego, psychologa, ograniczenie ilości otwartych drzwi wejściowych do szkoły, włączenie szkoły w akcje i programy „Szkoła z prawami dziecka”, „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”itp., oraz zorganizowanie kącika czytelniczego i zabaw korytarzowych).

 1. Czy przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do zwiększenia wiedzy na temat stresu?
 1. tak,
 2. nie.
 3. W jakim stopniu przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do poznania sposobów radzenia sobie ze stresem?
 1. znacznym,
 2. minimalnym,
 3. żadnym.
 4. Czy przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do rozsądniejszego reagowania na sytuacje stresowe?

(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

 1. częściej rozmawiam z rodzicami na temat mojego samopoczucia,
 2. częściej zgłaszam sytuacje problemowe do wychowawcy lub pedagoga,
 3. stosuję poznane sposoby na rozładowanie stresu,
 4. mam lepsze samopoczucie,
 5. nic nie zmieniło się,
 6. inne ………………………………………….
 7. Do czego Twoim zdaniem przyczyniły się prowadzone w szkole zajęcia profilaktyczne?

(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

 1. do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,
 2. do wzrostu samoświadomości uczniów,
 3. do zwiększenia motywacji do nauki,
 4. do budowania poprawnych relacji uczeń –uczeń i uczeń –nauczyciel,
 5. do pogłębienia wiedzy na temat współczesnych zagrożeń,
 6. nie wpłynęły na zmianę mojej postawy,
 7. inne (jakie?) ………………………………………………..

Dziękuję

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców

Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi, które przyczynią się do zweryfikowania dotychczasowych działań na terenie szkoły i zaplanowania kolejnych.

W bieżącym roku szkolnym na terenie szkoły prowadzone były działania dotyczące zdrowia psychicznego uczniów (zajęcia poruszające tematykę stresu prowadzone przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego i specjalistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, a także rozmowy z pedagogiem szkolnym i psychologiem oraz zajęcia z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz prelekcja dla rodziców). Prowadzone były również zajęcia przez specjalistów Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL, których celem była ochrona ucznia przed podejmowaniem zachowań hamujących jego prawidłowy rozwój. Pedagog szkolny prowadził także zajęcia, których celem było zapobieganie aktom agresji i zapobieganie zagrożeniom płynącym z korzystania z sieci. Podjęte zostały również działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa fizycznego uczniów (zajęcia prowadzone przez policjantów, strażaka, pedagoga szkolnego, psychologa, ograniczenie ilości otwartych drzwi wejściowych do szkoły, włączenie szkoły w akcje i programy „Szkoła z prawami dziecka”, „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”itp., oraz zorganizowanie kącika czytelniczego i zabaw korytarzowych). Rodzice zapoznani zostali z procedurami bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem szkolnym, który przedstawił czynniki warunkujące bezpieczeństwo w szkole.

 1. Czy Pani/ Pana zdaniem ilość działań profilaktycznych organizowanych dla uczniów w szkole jest?

a) wystarczająca,

b) zbyt duża,

c) zbyt mała.

 1. Czy Pani/Pana zdaniem podejmowane przez szkołę działania profilaktyczne są efektywne?

(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź, dopisać lub zaznaczyć tylko odpowiedź „k”)

 1. zauważyć można większą frekwencję oraz właściwą postawę podczas uroczystości patriotycznych i akademii szkolnych,
 2. zauważyć można większe zdyscyplinowanie uczniów w szkole (np. w szatni, na korytarzach, w czasie wyjścia do autobusu szkolnego),
 1. zmniejszyła się liczba zachowań agresywnych,
 2. poprawiły się relacje między uczniami,
 3. zwiększyła się motywacja do nauki,
 4. poprawiła się frekwencja uczniów,
 5. powiększyły się umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 6. pogłębiła się chęć podejmowania działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego (Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariusza, PCK, Caritas),
 7. poprawiło się samopoczucie uczniów,
 8. inne (jakie?) ……………………………………………………………………….
 9. nie zauważam pozytywnych zmian.
 10. Czy Pani/Pana zdaniem ilość prowadzonych przez szkołę prelekcji i szkoleń dla rodziców jest?
 1. wystarczająca,
 2. zbyt duża,
 3. zbyt mała.
 4. Do czego Pani/Pana zdaniem przyczyniły się prowadzone w szkole szkolenia i prelekcje? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź, dopisać lub zaznaczyć tylko „f” )
 1. do wzrostu samoświadomości rodziców,
 2. do zwiększenia umiejętności wychowawczych rodziców,
 3. do budowania poprawnych relacji rodzic – dziecko,
 4. do pogłębienia wiedzy na temat współczesnych zagrożeń,
 5. inne (jakie?) ………………………………………………..
 6. nie przyniosły żadnych rezultatów.
 7. Jakie dodatkowe działania powinny zostać podjęte w bieżącym roku szkolnym?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękuję

Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli

Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi, które przyczynią się do zweryfikowania dotychczasowych działań na terenie szkoły i zaplanowania kolejnych.

W bieżącym roku szkolnym na terenie szkoły prowadzone były działania dotyczące zdrowia psychicznego uczniów (zajęcia poruszające tematykę stresu prowadzone przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego i specjalistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, a także rozmowy z pedagogiem szkolnym i psychologiem oraz zajęcia z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz prelekcja dla rodziców). Prowadzone były również zajęcia przez specjalistów Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL, których celem była ochrona ucznia przed podejmowaniem zachowań hamujących jego prawidłowy rozwój. Pedagog szkolny prowadził także zajęcia, których celem było zapobieganie aktom agresji i zapobieganie zagrożeniom płynącym z korzystania z sieci. Podjęte zostały również działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa fizycznego uczniów (zajęcia prowadzone przez policjantów, strażaka, pedagoga szkolnego, psychologa, ograniczenie ilości otwartych drzwi wejściowych do szkoły, włączenie szkoły w akcje i programy „Szkoła z prawami dziecka”, „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”itp., oraz zorganizowanie kącika czytelniczego i zabaw korytarzowych). Rodzice zapoznani zostali z procedurami bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem szkolnym, który przedstawił czynniki warunkujące bezpieczeństwo w szkole.

 1. Czy Pani/ Pana zdaniem ilość działań profilaktycznych organizowanych dla uczniów w szkole jest?
 1. wystarczająca,
 2. zbyt duża,
 3. zbyt mała.
 4. Czy Pani/Pana zdaniem podejmowane przez szkołę działania profilaktyczne są efektywne?

(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

 1. zauważyć można większą frekwencję oraz właściwą postawę podczas uroczystości patriotycznych i akademii szkolnych,
 1. zauważyć można większe zdyscyplinowanie uczniów w szkole (np. w szatni, na korytarzach, w czasie wyjścia do autobusu szkolnego),
 2. zmniejszyła się liczba zachowań agresywnych,
 3. poprawiły się relacje między uczniami,
 4. zwiększyła się motywacja do nauki,
 5. poprawiła się frekwencja uczniów,
 6. powiększyły się umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 7. pogłębiła się chęć podejmowania działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego (Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariusza, PCK, Caritas),
 8. poprawiło się samopoczucie uczniów,
 9. nie zauważam pozytywnych zmian,
 10. inne (jakie?) ……………………………………………………………………….
 11. Czy Pani/Pana zdaniem ilość prowadzonych przez szkołę prelekcji i szkoleń dla rodziców jest?
 1. wystarczająca,
 2. zbyt duża,
 3. zbyt mała.
 4. Do czego Pani/Pana zdaniem przyczyniły się prowadzone w szkole szkolenia i prelekcje?

(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

 1. do wzrostu samoświadomości rodziców,
 2. do zwiększenia umiejętności wychowawczych rodziców,
 3. do budowania poprawnych relacji rodzic – dziecko,
 4. do pogłębienia wiedzy na temat współczesnych zagrożeń,
 5. nie przyniosły żadnych rezultatów,
 6. inne (jakie?) ………………………………………………..
 7. Jakie dodatkowe działania powinny zostać podjęte w następnym roku szkolnym?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękuję