Sierpień 11 2020 00:03:43
Szkoła
RODO
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Wewnątrzszkolny regulamin oceniania

                               ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADŁOWIE

 

 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN OCENIANIA

 

 

 

 

I.  Założenia ogólne.

II. Zadania nauczycieli wynikające z WRO.

III. Sposoby zbierania informacji o uczniu-sprawdzanie postępów ucznia.                

IV. Szkolny system motywacyjny ucznia.

V. Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej.

VI. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia

VII. Dokumentacja osiągnięć ucznia.

 VIII. Sposób informowania rodziców o osiągnięciach szkolnych uczniów.

  IX. Ewaluacja.


I. Założenia ogólne.

 

1. Wewnętrzny Regulamin Oceniania uczniów Zespołu Szkół w Radłowie jest zgodny                    z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów                  i sprawdzianów w szkołach publicznych  (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 413) i jego późniejszymi nowelizacjami.

 

 2. W pracy nad tworzeniem WRO uczestniczą:

                   - dyrektor szkoły,

                   - nauczyciele,

                   - rodzice,

                   - uczniowie (przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego).

 

3. Zadania WRO:

                   - bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

- pobudzanie aktywności ucznia do jego rozwoju umysłowego, rozwoju   

  uzdolnień i zainteresowań,

- informowanie uczniów i rodziców o postępach, trudnościach i specjalnych

            uzdolnieniach,

        - wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

                   - kierowanie pracą samodzielną ucznia,

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia i korekty metod i działań 

   dydaktyczno-wychowawczych,

- okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie

             na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego

             przewidzianego na dany semestr.

 

 4.  WRO zapewnia uczniom:

  - jasne i jawne kryteria oceny,

  - takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach,

  - możliwość samooceny,

  - rzetelną informację zwrotną,

  - indywidualność oceniania,

  - obiektywizm,

  - wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się.

 

5.  WRO zapewnia rodzicom:

   - prostotę i jasność systemu oceniania,

   - jawność kryteriów oceniania,

   - możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach ucznia,

   - obiektywną ocenę uczniom.

 

6. WRO zapewnia nauczycielom:

-różnorodność źródeł informacji o uczniu,

-łatwość stosowanych metod, form i technik oceniania,

-łatwość wnioskowania o możliwościach i kompetencjach ucznia.

 

 1. II.                Zadania nauczycieli wynikające z WRO:

1.   Zapoznanie uczniów z WRO.

 1. Przedstawienie kryteriów oceniania w sposób zrozumiały, jasny, aby 

        uczeń wiedział, czego się od niego oczekuje.

 1. Stosowanie różnorodnych form oceniania.
 2. Wskazywanie, co uczeń osiągnął, a czego jeszcze nie umie.
 3. Gromadzenie informacji o uczniu.
 4. Umożliwienie uczniowi samooceny.
 5. Uwzględnienie różnic pomiędzy uczniami.
 6. Stosowanie obiektywnych form oceniania.
 7. Ujawnienie uczniowi i  rodzicom oceny oraz wskazania kierunków pracy.

10.    Nieustanna ewaluacja.

 

 1. III.             Sposoby zbierania informacji o uczniu -  sprawdzanie postępów ucznia:

1. Pytania zadawane uczniom w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał

   i  w czasie lekcji powtórzeniowych, przeznaczonych w całości na utrwalenie-

   kontrola ustna.

2. Polecenia dawane uczniom, które wykonują ustnie lub pisemnie (ćwiczenia,

   prace domowe).

3. Wypracowania, dyktanda, sprawdziany, wystandaryzowane testy osiągnięć

    szkolnych.

4. Obserwacja  uczniów  w czasie zajęć dydaktycznych.

5. Szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów.

6. Analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.

7. Rozmowa z rodzicami i uczniami.

  8. Zeszyt wychowawcy klasy.

 

IV.             Szkolny system motywacyjny

1.      Rankingi:

    - wewnątrzklasowy, międzyklasowy,

    - szkolny.

 1. Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów:

   - przedmiotowych, zgodnie z planem pracy komisji przedmiotowych,

   - artystycznych,

   - sportowych,

   - związanych z działalnością na rzecz środowiska lokalnego.

 1. System nagradzania:

    - pochwały wychowawcy na forum klasy,

    - pochwały dyrektora na forum szkoły,

    - dyplomy i listy gratulacyjne do rodziców ucznia,

    - tytuły nadawane uczniom,

    - nagrody rzeczowe finansowane przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski

       i inne organizacje szkolne. 

 

V. Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej.

1.    Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

a) I półrocze – od 1 września do ostatniego dnia stycznia

b) II półrocze  - od pierwszego dnia lutego do ostatniego dnia przed feriami letnimi

 

             2.     Ocenianie bieżące, oceny klasyfikacyjne, semestralne i roczne  ustala się  w stopniach       

                 wg następującej skali:

a)             stopień celujący – „6”

b)             stopień bardzo dobry –„5”

c)             stopień dobry –„4”

d)            stopień dostateczny –„3”

e)             stopień dopuszczający –„2”

f)              stopień niedostateczny –„1”

Ad. a)

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

-                 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

          nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija

          swoje uzdolnienia

oraz

-                 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu

          problemów teoretycznych  z programu nauczania danej klasy,

          proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania

          wykraczające poza poziom danej klasy

lub

-                 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach

          sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu

          wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne osiągnięcia.

Ad. b)

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

-    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem

        nauczania przedmiotu w danej klasie                                                                                                                                                                                                                                            

      oraz

-          sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę.

Ad. c)

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

   -     nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w

       danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania 

       w zakresie podstawowym,

 -     poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie

        typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 Ad. d)

 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 -       opanował wiadomości i umiejętności określone programem w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań w zakresie podstawowym,

 -      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o

średnim stopniu trudności.

  Ad. e)

  Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  -        ma braki w opanowaniu materiału programowego, ale braki te nie     przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

                  -          rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o

                             niewielkim  stopniu trudności.

 

 

 

 

  Ad. f)

  Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

    -       nie opanował wiadomości i umiejętności określonych zakresem  wymagań koniecznych  przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki           w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

 -      nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

3. Zasady oceniania w klasach I – III

1) W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

2) W celu właściwego informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach, postępach

i rozwoju dziecka ustala się następujące bieżące oceny wspomagające, wyrażone

poziomami osiągnięć:

   ·     Poziom szósty (6)

   ·     Poziom piaty (5)

   ·     Poziom czwarty (4)

   ·     Poziom trzeci (3)

   ·     Poziom drugi (2)

   ·    Poziom pierwszy(1)

3) Uczeń jest oceniany pozytywnie, gdy jego poziom osiągnięć z poszczególnych edukacji jest wyższy niż poziom pierwszy (1).

4) Ustala się następujące kryteria ocen uczniów klas I-III:

a) poziom szósty (6) osiąga uczeń, który:

- samodzielnie i twórczo rozwiązuje nowe problemy i zadania.

- wykazuje szczególna aktywność na zajęciach, jest badawczy, odkrywczy i twórczy.

- samodzielnie i systematycznie wzbogaca swoja wiedze i umiejętności, korzystając

z różnych źródeł wiedzy.

- jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują sie większą dojrzałością niż pozostałych uczniów w klasie.

b) poziom piaty (5) otrzymuje uczeń, który:

- aktywnie uczestniczy w zajęciach.

- jego postępy i osiągnięcia pozwalają na sprawne zastosowanie posiadanych umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

c) poziom czwarty (4) otrzymuje uczeń, który:

- sporadycznie jest aktywny na zajęciach.

- jego osiągnięcia i postępy pozwalają na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań

i problemów o średnim stopniu trudności.

d) poziom trzeci (3) otrzymuje uczeń, który:

- nie wykazuje aktywności na zajęciach.

- jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązywanie zadań i problemów                             o niewielkim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela.

- jego osiągnięcia pozwalają mu na podjęcie nauki w klasie programowo wyższej.

        e) poziom drugi (2) otrzymuje uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych    

          uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.

         f) poziom pierwszy (1) otrzymuje uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych

   uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.

5)  Opisowa ocena śródroczna i roczna wynika bezpośrednio z cząstkowych ocen wspomagających, uzyskanych przez ucznia w ciągu półrocza lub całego roku szkolnego.

 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynowanie nauki w klasie programowa wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

5. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia    

   poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do          

   odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz

   wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 6. Na ocenę klasyfikacyjną semestralną i roczną składają się oceny cząstkowe stawiane    

     systematycznie w ciągu całego roku szkolnego. Przy ocenach cząstkowych  dopuszcza się     

      stawianie „+” i „-”.  W dziennikach lekcyjnych oceny cząstkowe winny być zapisane w

      czytelnie opisanych rubrykach dostosowanych do specyfiki przedmiotu tak, aby wiadomo

      było, za co uczeń otrzymał ocenę.

 

   7.Oceny klasyfikacyjne: semestralną i roczną ustalają wg skali od 1 do 6 nauczyciele

      prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

 

8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z   zajęć    

    edukacyjnych została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa, dyrektor szkoły, po  

    wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej,  powołuje komisję, która

    przeprowadza postępowanie wyjaśniające, pisemny   i ustny sprawdzian wiadomości                          

     i  umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną ) ocenę klasyfikacyjną z danego

      zajęcia edukacyjnego.

 

 

W skład komisji wchodzą :

a) dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły gimnazjalnej, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

Ustalona przez komisję roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęcia  edukacyjnego nie może być niższa od oceny ustalonej przez uczącego nauczyciela. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna

 

9. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz  

    przekazanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w

    uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak

     powinien dalej się uczyć.

 

10. Oceny bieżące ustalają nauczyciele przedmiotu. Dopuszcza się możliwość traktowania                                           

     oceny z kartkówki jako oceny z wypowiedzi ustnej. Minimalna ilość ocen, jaką uczeń   

     otrzymuje w semestrze wynosi 3, w tym przynajmniej  jedna z odpowiedzi ustnej i jedna

      ze sprawdzianu pisemnego. Liczba ocen powinna być uzależniona od tygodniowej liczby

       godzin danego przedmiotu.

 

11. Oceny uzyskuje uczeń w oparciu o:

a) obserwacje, uwzględniając w niej:

      - aktywność na lekcji,

      - umiejętność pracy w grupie,

      - osiągnięte postępy,

                         - umiejętność zastosowania zdobytych wiadomości w praktyce.

  b)  wypowiedzi ustne,

  c)  prace pisemne powinny stanowić maksymalnie 50% wszystkich ocen cząstkowych.  

Nauczyciel stosuje różne formy wypowiedzi pisemnych. W każdym semestrze  powinna być przeprowadzona co najmniej jedna praca pisemna trwająca minimum 45 minut i obejmująca przekrojową partię materiału, uwzględniając kluczowe dla przedmiotu wiadomości umiejętności oraz kartkówki  w zależności od specyfiki przedmiotu. O terminie pracy pisemnej uczeń powinien zostać poinformowany  tydzień wcześniej. Informacja ta ma zostać zapisana w dzienniku. W ciągu tygodnia nie może odbywać się więcej niż trzy prace pisemne, a w ciągu dnia – jedna.

Prace pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać                                     z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac.

Prace pisemne nauczyciel jest zobowiązany przechowywać do końca danego roku szkolnego. Uczniowie i rodzice mają prawo do udostępniania im prac pisemnych. Na prośbę ucznia                      lub rodzica nauczyciel musi uzasadnić wystawioną ocenę.

Za kartkówkę trwającą maksymalnie do 20 minut uznaje się pracę obejmującą nie więcej                             niż trzy ostatnie lekcje. Uczeń nie musi być poinformowany wcześniej o terminie takiego sprawdzianu.

Uczeń otrzymuje z prac pisemnych oceny.

       - 0-34% - ocena niedostateczna (1)

     - 35-50% - ocena dopuszczająca (2)

     - 51-74% - ocena dostateczna (3)

     - 75-90% - ocena dobra (4)

     - 91-100% - ocena bardzo dobra (5)

  Terminy poprawy prac pisemnych przez nauczycieli:

            - prace kontrolne do 2 tygodni,

            - kartkówki do 7 dni.

a)      prace długoterminowe (referaty, projekty); tematykę, zakres, formę i kryteria oceny ustala nauczyciel.

b)      prace domowe, które mogą mieć różną formę. O celowości, ilości i kryteriach oceny prac domowych ucznia decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne uwzględniając specyfikę tych zajęć. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek w terminie do 7 dni uzupełnić lekcje w zeszycie przedmiotowym i nadrobić materiał programowy. Uczeń ma możliwość uzyskania pomocy w tym względzie ze strony nauczyciela. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany z danego przedmiotu 1 raz w ciągu semestru bez uzasadniania przyczyn.

 

12.Egzaminy:

1) egzaminy klasyfikacyjne

- egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się, gdy uczeń opuścił więcej niż 50 %  godzin dydaktycznych usprawiedliwionych oraz  gdy uczeń  realizuje indywidualny program lub tok nauki,

- na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,

- egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w której skład wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel albo nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony ten egzamin

- egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej a z przedmiotów : plastyka, muzyka, technika, zajęcia komputerowe, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka i wychowanie fizyczne egzamin ma formę zadania praktycznego.

- termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony z uczniem i jego rodzicami                                    ( prawnymi opiekunami )

- w czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ( prawni opiekunowie ) dziecka

- od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą wnieść odwołanie do dyrektora szkoły w terminie do trzech dni. Ocena może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego.     

- z egzaminu  klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

c)      termin egzaminu klasyfikacyjnego

d)     imię i nazwisko ucznia

e)      zadania egzaminacyjne

f)       ustalona ocenę klasyfikacyjna

- do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia praktycznego zadania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

2) egzaminy poprawkowe    

- egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z przedmiotów : plastyka, muzyka, technika, zajęcia komputerowe, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka i wychowanie fizyczne egzamin ma formę zadania praktycznego.                                                 

- rada pedagogiczna dopuszcza ucznia do egzaminu poprawkowego z jednego lub w wyjątkowych przypadkach dwóch zajęć dydaktycznych;

- jeżeli uczeń uzyskał oceny niedostateczne z dwóch zajęć edukacyjnych, zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego musi wyrazić rada pedagogiczna w formie uchwały, dokonując indywidualnej analizy przypadku podczas klasyfikacyjnego posiedzenia. Pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem przyczyn niepowodzeń do rady pedagogicznej kierują rodzice ucznia.

- termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

- uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym                    przez dyrektora szkoły, nie później niż do 15 września.   

- uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub nie przystąpił do niego w wyznaczonych terminach nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

- rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

- egzamin poprawkowy  przeprowadza komisja w której skład wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

- nauczyciel prowadzący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,                z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu                    z dyrektorem tej szkoły.

- z egzaminu  poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

c) termin egzaminu poprawkowego

d) imię i nazwisko ucznia

e) zadania egzaminacyjne

f) ustalona ocena klasyfikacyjna

- do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia praktycznego zadania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

3) egzaminy sprawdzające

- uczeń może odwołać się od ustalonej semestralnej i rocznej oceny z przedmiotu,

 - pisemny wniosek w tej sprawie mogą skierować do dyrektora szkoły rodzice ucznia, prawni opiekunowie lub jego wychowawca ( na 4 dni przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej),

- dyrektor szkoły powołuje komisję, która sprawdza zasadność wniosku  i wyraża zgodę                   ( lub nie wyraża zgody ) na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego,

- w skład w/w komisji wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca ucznia, nauczyciel przedmiotu oraz inny nauczyciel tego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego,

- te same osoby wchodzą w skład komisji egzaminacyjnej w czasie egzaminu sprawdzającego

- ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

c)      termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności

d)     imię i nazwisko ucznia

e)      zadania sprawdzające

f)       ustalona ocenę klasyfikacyjna

- do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia praktycznego zadania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

- sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej

 z przedmiotów : plastyka, muzyka, technika, zajęcia komputerowe, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka i wychowanie fizyczne egzamin ma formę zadania praktycznego.

 

13. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest poinformować nauczycieli przedmiotów               o dostosowaniu wymagań w stosunku do ucznia, który został przebadany w poradni psychologiczno-pedagogicznej, że stwierdzono u niego specyficzne trudności w uczeniu lub deficyty rozwojowe.

Dokument poradni psychologiczno – pedagogicznej stanowi podstawę do opracowania         IPET– u, który przygotowuje zespół kierowany przez wychowawcę klasy danego ucznia.              W skład zespołu wchodzą nauczyciele uczący oraz pedagog szkolny lub inni specjaliści.

 

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki               i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a                    w przypadku wychowania fizycznego - -także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „nieklasyfikowany”  albo „:nieklasyfikowana”.

 

16. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 

18. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacyjni zajęć, uniemożliwia ustalenie rocznej klasyfikacji w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony’ lub „zwolniona”

 

19. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu ucznia z wadą słuch,                     z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub                      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

 

20. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

21.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego                        w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

VI. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów.

 

1. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia

 

 1. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących kryteriów ocen zachowania w Zespole Szkół w Radłowie.
 2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 3. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami.
 4. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny - wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie na bieżąco zapisują w zeszycie uwag swoje opinie na temat uczniów (pozytywne i negatywne), a wychowawczy ustalają ocenę cząstkową za dany miesiąc.
 5. Wychowawca klasy ustala propozycję oceny zachowania na podstawie kryteriów ocen zachowania oraz biorąc pod uwagę wpisy nauczycieli do zeszytu uwag. Nauczyciele uczący w danej klasie wyrażają opinię na temat proponowanej przez wychowawcę oceny śródrocznej i rocznej w trakcie spotkania Komisji Wychowawców Klasowych. Wychowawca po zapoznaniu się z opiniami wszystkich nauczycieli podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą oceny zachowania.
 6. Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną. Jedno poważne wykroczenie może spowodować obniżenie oceny nawet do nieodpowiedniej lub nagannej. ( Przykłady takich zachowań znajdują się w punkcie dotyczącym szczegółowych kryteriów na ocenę nieodpowiednią i naganną.)
 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:
 • stosunek do obowiązków szkolnych (wywiązywanie się z obowiązków ucznia, dbałość o honor i tradycje szkoły);
 • kultura osobista (dbałość o piękno mowy ojczystej, okazywanie szacunku innym osobom, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią);
 • zachowanie społeczne (dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej);
 • zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby (samodoskonalenie);

 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia    

    lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na    

   jego zachowanie , na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub \

   orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno –

   pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 

 

2. Kryteria ocen

 

ZACHOWANIE WZOROWE

 

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
 • uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji, ( odrabia zadania domowe, posiada podręcznik, zeszyt, potrzebne materiały)
 • sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
 • bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, projektach edukacyjnych imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje.

 

 1. Kultura osobista:
 •  nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,
 • jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
 • wzorowo zachowuje się na lekcjach, w trakcie uroczystości szkolnych, podczas przerw i poza szkołą,
 • zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny strój,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

 

 1. Zachowania społeczne:
 • umie współpracować w zespole,
 • jest uczynny, chętnie pomaga innym,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • jest zaangażowany w życie klasy i szkoły,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 •  przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska  lokalnego,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.
 • uczestniczy w uroczystościach patriotycznych (szkolnych, środowiskowych- ubiera się adekwatnie do sytuacji).

 

4.  Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,
 • sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec

siebie i innych, nie ulega nałogom.

 

Półroczną/roczną ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach został oceniony wzorowo i co najwyżej raz dobrze.

 

 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE

 

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
 • osiąga wyniki nauczania adekwatne do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji, ( odrabia zadania domowe, posiada podręcznik, zeszyt, potrzebne materiały)
 • wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela,
 • angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, projektach edukacyjnych, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje.

 

 

 1. Kultura osobista:
 • nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
 • jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
 • nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski strój,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

 

 1. Zachowania społeczne:
 • umie współpracować w zespole,
 • jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
 • bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji,
 • angażuje się w życie klasy,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

 

 1. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
 • zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,
 • nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • po zwróceniu uwagi eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom.

 

Półroczną/roczną ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach został oceniony bardzo dobrze i ani razu nieodpowiednio.

 

 

ZACHOWANIE DOBRE

 

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
 • osiąga wyniki nauczania przeciętne w stosunku do swoich możliwości,
 • zazwyczaj jest przygotowany do lekcji,
 • podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
 • uważa na lekcjach,
 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,
 • zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji.

 

 1. Kultura osobista:
 • zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
 • nie używa wulgarnych słów,
 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • sporadycznie zapomina o obuwiu zmiennym,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

 

 1. Zachowania społeczne:
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń,
 • wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
 • angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
 • nie przejawia agresji słownej i fizycznej,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • dba o honor i tradycje szkoły.

 

 1. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
 • jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,
 • systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 • stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
 • nie ulega nałogom.

 

Półroczną/roczną ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach został oceniony dobrze i ani razu nagannie.

 

 

ZACHOWANIE POPRAWNE

 

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
 • uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,
 • motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • często jest nieprzygotowany do lekcji (brak pracy domowej, itp.),

 

 1. Kultura osobista:
 • wykazuje elementarną kulturę osobistą,
 • sporadycznie używa wulgaryzmów,
 • czasami nie zmienia obuwia,
 • dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd.

 

 1. Zachowania społeczne:
 • nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
 • zdarzają mu się drobne niedociągnięcia, nie wynikające ze złej woli.

 

 1. Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:
 • jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,
 • uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,
 • nie ulega nałogom.

Półroczną/roczną ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach został oceniony co najwyżej poprawnie.

 

 

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

 

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
 • nie uczy się na miarę swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
 • nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
 • nie wykonuje poleceń nauczyciela,
 • nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,
 • zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania).

 

 1. Kultura osobista:
 • przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
 • używa wulgarnych słów,
 • często nie zmienia obuwia,
 • nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 • nie nosi stosownego ubioru szkolnego,
 • nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela.

 

 1. Zachowania społeczne:
 • nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,
 • zakłóca przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
 • nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,
 • stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,
 • kłamie, oszukuje,
 • ma negatywny wpływ na innych,
 • celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych.

 

 1. Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:
 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 • nie dba o własną godność osobistą,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę nie przynoszą oczekiwanych rezultatów,
 • stosuje szkodliwe używki.

 

Półroczną/roczną ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który w dwóch  kategoriach został oceniony nieodpowiednio.

 

 

 

 

 

 

 

ZACHOWANIE NAGANNE

 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
 • jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
 • bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie trwania zajęć.

 

2. Kultura osobista:

 • nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
 • nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
 • demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.),
 • notorycznie nie zmienia obuwia,
 • wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój,
 • uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich

przebiegu,  prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie,

 • pokazywanie niestosownych gestów itp.

 

3. Zachowania społeczne:

 • celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia,
 • kłamie, oszukuje,
 • jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
 • jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, uszkodzenie ciała itp.),
 • odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
 • celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
 • swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
 • demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,
 • wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc),
 • przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.

 

4. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,
 • stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,
 • ulega nałogom.

 

Półroczną/roczną ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który w dwóch  kategoriach został oceniony nagannie.

 

 

 

3. Zachowanie – kryteria szczegółowe w klasach I – III:

 

1. Wywiązuje się z obowiązków ucznia.

a) uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne

b) starannie przygotowuje się do zajęć

c) sumiennie odrabia zadania domowe

d) uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole

e) wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć

f) rzetelnie wykonuje polecenia nauczycieli

g) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych

h) dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów itp.)

 

2. Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

a) aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska

b) szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą

c) pomaga w wykonywaniu dekoracji

d) uczestniczy w pracach samorządu klasowego oraz innych sekcjach ustalonych przez   nauczyciela

e) wywiązuje się z obowiązków dyżurnego

f) pomaga kolegom w nauce, jak i innych sprawach życiowych

g) pracuje samodzielnie, nie ściąga i nie kłamie

 

3. Dba o honor i tradycje szkoły.

a) przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne i koncerty

b) zachowuje powagę podczas ceremoniału szkolnego (wprowadzanie sztandaru, śpiewanie hymnu)

c) uważnie i w spokoju ogląda przedstawienia, inscenizacje, występy innych uczniów.

 

4. Dba o piękno mowy ojczystej.

a) nie używa wulgaryzmów w języku mówionym i pisanym

b) kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i pracowników

c) swoimi wypowiedziami nie sprawia przykrości innym osobom

d) wita się w sposób akceptowany przez drugą osobę.

 

5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

a) w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa

b) reaguje na dostrzeżone objawy zła

c) nie bije się i nie dokucza innym

d) wyraża sprzeciw wobec przejawów chuligaństwa, arogancji i chamstwa

e) nie stosuje aktów przemocy psychicznej i fizycznej

f) jest zawsze czysty i stosownie ubrany

g) Nosi zamienne obuwie, odpowiedni strój gimnastyczny i na basen.

 

6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

a) przestrzega regulaminu wycieczek

b) stosownie zachowuje się w teatrze, kinie, muzeum, podczas koncertów muzycznych itp.

c) zgodnie bawi się z rówieśnikami, nie przeszkadza innym w zabawie

d) kulturalnie nawiązuje kontakt z nauczycielami

e) używa zwrotów grzecznościowych

f) dokonuje samooceny zachowania

g) panuje nad negatywnymi emocjami.

 

7. Okazuje szacunek innym osobom.

a) szanuje przekonania innych osób

b) nie przerywa wypowiedzi i nie narzuca swojego zdania

c) nie wyśmiewa się z kolegów i koleżanek oraz osób niepełnosprawnych

d) toleruje odmienność wyglądu i ubioru..

 

8. Ocenę z zachowania wpisujemy w postaci plusów i minusów w dzienniku zajęć lekcyjnych w odpowiednich rubrykach:

a) stosunek do obowiązków szkolnych

b) zachowanie na zajęciach

c) zachowanie na przerwach

d) aktywność społeczna

 

 

4. Postanowienia końcowe:

 

 1. W szkole zabrania się korzystania z telefonów komórkowych:
 • jeżeli uczeń bez zgody nauczyciela dwukrotnie w ciągu półrocza złamie w tej kwestii regulamin nie może mieć zachowania wyższego niż dobre.

 

 1. Frekwencja:
 • w przypadku 5 nieusprawiedliwionych spóźnień i 10 nieusprawiedliwionych godzin uczeń nie może mieć zachowania wyższego niż dobre.
 • w przypadku 10 nieusprawiedliwionych spóźnień i 20 nieusprawiedliwionych godzin uczeń nie może mieć zachowania wyższego niż poprawne.

 

3. Udział w wycieczkach, wyjazdach i imprezach szkolnych:

 • Wychowawca w porozumieniu z nauczycielami uczącymi może podjąć decyzję                    o zakazie uczestnictwa ucznia w wycieczce, imprezie szkolnej itp.

 

4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 • Uczeń lub jego rodzice mogą po przekazaniu informacji o przewidywanej półrocznej rocznej ocenie zachowania zwrócić się do wychowawcy, w formie pisemnej,                      w terminie do 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,                     o ponowne ustalenie wyższej rocznej oceny zachowania. Wychowawca dokonuje ponownego ustalenia biorąc pod uwagę przede wszystkim okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej poinformowana.
 • Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który otrzymał naganę wychowawcy lub inną wyższą w szczególności za: udział w kradzieżach, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad słabszymi, szantaż, wyłudzenia, zastraszanie ,rozmyślne dewastowanie mienia szkolnego i prywatnego, uczestnictwo
Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Szafranowe dzieci
Wygenerowano w sekund: 0.06 6,185,540 unikalne wizyty