Maj 26 2019 17:02:54
Szkoła
RODO
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Plan lekcji
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
SU regulamin

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum w Radłowie.

 

§ 2

 

Samorząd Uczniowski, działający w Publicznym Gimnazjum w Radłowie zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Zespołu Szkół w Radłowie oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 

§ 3

 

Do głównych celów działalności SU należą:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii                   i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców                     i innymi organami.

 

Rozdział III: OPIEKUN SU

 

§ 4

 

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

 

§ 5

 

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

 

§ 6

 

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 

 

 

 

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

 

§ 7

 

Do wybieralnych organów SU należą:

1. Rada Samorządów Klasowych.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Ich kadencja trwa 1 rok.  Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

 

§ 8

 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a. identyfikują potrzeby uczniów,

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU. Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

 

§ 9

 

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,

c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§ 10

 

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły,

e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU  z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

 

§ 11

 

Do kompetencji Zarządu SU należy:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. opracowanie rocznego planu działania SU,

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU.

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

 

§ 12

 

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§ 13

 

Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,

2. Wiceprzewodniczącego SU,

3. Skarbnika,

4. Sekretarza,

5. Członków Zarządu, którzy kierują pracami wybranych przez siebie sekcji.

 

 

§ 14

 

 

Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą Zarządu SU,

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

 

§ 15

 

Skarbnik Zarządu:

a. gromadzi środki finansowe,

b. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.

 

§ 16

 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

 

§ 17

 

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

 

 

 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

 

§ 18

 

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku we wrześniu.

Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

 

§ 19

 

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

 

§ 20

 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,

b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

c. Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

 

§ 21

 

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

 

§ 22

 

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, w skład której wchodzą 3 losowo wybrani przedstawiciele, którzy nie są kandydatami.

 

§ 23

 

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. przeprowadzenie wyborów,

f. obliczenie głosów,

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

§ 24

 

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1. Kandydaci przedkładają komisji wyborczej listę osób popierających danego kandydata wraz z podpisami.

2. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

3. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

4. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej

zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

5. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

6. Członkami Zarządu SU zostają pierwsze 4 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

7. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów       w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

8. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

9. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

 

§ 25

 

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole.

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ VI:  FUNDUSZE

 

1.Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

2. Dysponentami funduszy są: rada samorządu uczniowskiego oraz uczniowskie rady klasowe, każda we własnym zakresie.

3. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu.

4. Fundusze samorządu tworzy się: z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorządy, ze zbiórek klasowych, ze środków przekazywanych na Komitet Rodzicielski i ze Spółdzielni Uczniowskiej.

5. . Fundusze SU gromadzone są na koncie bankowym Rady Rodziców jako oddzielne środki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

 

§ 26

 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 09.11.2015r.      i wchodzi w życie z dn. 23.11.2015 r.

Wykorzystano materiały CEO: Wybory do władz samorządu uczniowskiego. Poradnik praktyczny, http://wybory.ceo.org.pl/upload/wybory.pdf

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Gimnazjum
tel. 14 6782797
gimnazjum.radlow@op.pl

Szkoła Podstawowa
tel. 146782060
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Losowa Fotka


Szlakiem Legend
Wygenerowano w sekund: 0.08 4,640,409 unikalne wizyty