Maj 26 2019 17:37:53
Szkoła
RODO
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Plan lekcji
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Gra terenowa

§ 2

Uczestnicy

 1. Udział w Grze jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikami Gry mogą być uczniowie klas 7 i 8  szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i  szkół  ponadgimnazjalnych z terenu gminy Radłów.
 3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Grze.
 4. Każdy Uczestnik powinien odznaczać się dobrym stanem zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
 5. Udział w Grze biorą Uczestnicy zorganizowani w zespoły (zwane dalej Zespołami), liczące 3 osoby.
 6. Warunkiem udziału w Grze jest wcześniejsza rejestracja Zespołu do dnia 22.02.2019 r. (załącznik nr 1).  Każdy Zespół uczestniczy w Grze pod opieką wskazanego przez Organizatora  dorosłego opiekuna (zwanego dalej Opiekunem), który nie jest członkiem Zespołu i nie bierze udziału w rozwiązywaniu zadań Gry. Rolą Opiekuna jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników z podlegającego jego  opiece Zespołu oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez Zespół niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, o ile takie ubezpieczenie nie jest zapewnione przez szkołę.
 8. Zgłoszenie do udziału w Grze oraz odbiór karty startowej jest równoczesne                                 z wyrażeniem zgody na:
 • wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia                    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                          z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • opublikowanie przez Organizatora na łamach strony internetowej                                            i w informacjach medialnych, a także w celach promocyjnych, wizerunku Uczestnika oraz Opiekuna, a także imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

 

§ 3

Zasady Gry

 1. 1.      Gra odbywa się dnia 04.03.2019 r. w Radłowie.
 2. Gra rozpocznie się o godzinie 9.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Radłowie                           i potrwa około 3 godzin.
 3. Zadaniem Uczestników jest poprawne rozwiązanie jak największej liczby zadań Gry.
 4. Terenowa część Gry trwa do godziny 11.30. Niezależnie od liczby wykonywanych zadań wszystkie Zespoły najpóźniej do tego czasu powinny stawić się i oddać kartę startową w miejscu zakończenia Gry: budynek Szkoły Podstawowej w Radłowie. Obsługa gry na  mecie odnotowuje godzinę oddania karty startowej.
 5. W trakcie Gry niedozwolone jest korzystanie z pomocy opiekuna i osób trzecich oraz korzystanie z Internetu.
 6. W trakcie Gry uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo.
 7. Wszyscy członkowie Zespołu w trakcie Gry muszą poruszać się razem. Niedozwolone jest rozdzielenie się Zespołu w trakcie Gry. W przypadku złamania zasady Zespół traci punkty za zadanie.
 8. Obsługa Gry ma prawo weryfikować liczbę członków zespołu z liczbą wskazaną na karcie startowej. W razie niezgodności Zespół nie może wykonywać kolejnych zadań.
 9. W czasie  Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad bezpieczeństwa,                   w tym szczególnie przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do wymogu, jest automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.

10.  Gracze są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi Gry, korzystając                            z numeru telefonu: 14 6782797, wszystkie problemy zdrowotne i kontuzje, których doznali w trakcie Gry.

11.  W przypadku naruszenia przez gracza lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad Fair play (w szczególności utrudniania Gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek), w dowolnym momencie Organizator ma prawo wykluczenia danego Zespołu z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest jednoznaczna.

12.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany scenariusza Gry ze względu na warunki atmosferyczne.

 

 

 

§ 4

Wyłonienie zwycięzców

 1. Do udziału w zadaniu finałowym dopuszczone są trzy Zespoły, które uzyskały największą liczbę punktów z zadań terenowej części Gry. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów do zadania finałowego przechodzi Zespół, który wcześniej oddał kartę startową na mecie.
 2. Grę wygrywa Zespół, który uzyska największą sumę punktów z terenowej części Gry oraz zadania finałowego (Bibliografia). W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów wygrywa Zespół, który wcześniej oddał kartę startową na mecie.
 3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenia nagród nastąpi po zakończeniu zadania finałowego.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.zs-radlow.pl.                   Na żądanie uczestnika Regulamin może zostać wydany w formie pisemnej.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.

 

 

Bibliografia do zadania finałowego:

Kajetan Rajski, Wilczęta 2. Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych, Lublin 2015. (str. 11-36),

Maria Żychowska, Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945-1956. Miasto i powiat Brzesko. (str. 173-217),

Pod red. Piotr Chojnacki, Od niepodległości do niepodległości, Warszawa 2010. (str. 212-221).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

 

 

Karta zgłoszenia uczestników edukacyjnej gry terenowej

„Tropem Niezłomnych Radłowian”

( do dnia 22.02.2019 r.)

 

 

 

 

………………………………………….

                         / Pieczęć szkoły/

 

Imiona i nazwiska uczestników Gry:

 

 1. 1.      ……………………………………………………….

 

 1. 2.      ……………………………………………………….

 

 1. 3.      ………………………………………………………

 

 

 

Imię i nazwisko dorosłego opiekuna zespołu:

 

…………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w edukacyjnej grze terenowej 

„Tropem Niezłomnych Radłowian”

 

Ja ………………………………………………….……………, ojciec/matka/opiekun prawny dziecka

                                             / imię i nazwisko)

Oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka/podopiecznego

 

……………………………………………………………….

/ imię i nazwisko dziecka/

w edukacyjnej grze terenowej „Tropem Niezłomnych  Radłowian”, która odbędzie się na terenie Radłowa w dniu 04.03.2019 r. i wyrażam zgoda na udział mojego dziecka/podopiecznego w tej Grze.

            Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem edukacyjnej gry terenowej „Tropem Niezłomnych Radłowian”, opublikowanym na stronie www.zs-radlow.pl , rozumiem i akceptuję jego warunki.

Poinformowano mnie, że:

1)    Administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół w Radłowie, ul. Szkolna1  Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 14  6782797 oraz lub adresem poczty elektronicznej gimnazjum.radlow@op.pl;

2)       kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej fuch.piotr@wp.pl;

3)       dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa i promocji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ( po wyrażeniu zgody) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO);

4)       dane osobowe mogą być przekazane do: Zespołu Szkół w Radłowie, Urzędu Miasta                      i Gminy Radłów, lokalnej prasy;

5)      dane nie będą przekazywane do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5)       dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku lub do uchylenia  zgody na ich przetwarzanie;

6)       mam  prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7)     mam prawo do przeniesienia danych;

8)     mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;

9)    mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10)   podanie danych osobowych jest dobrowolne.                                                             

 Radłów, dnia  ………………….                                                                                                                                                                           ……...……………………………………

                                                                                                       (czytelny podpis tego, kto składa oświadczenie)

* skreślić niepotrzebne

** wpisać w przypadku zaistnienia potrzeby dokładniejszej identyfikacji dziecka

 

                                ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE

                      Działając jako rodzic / opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

 

………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka  oraz data urodzenia**)

wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka przez Szkołę Podstawową  im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie,  zwaną dalej „szkołą”,  w celach uczestnictwa i promocji w Edukacyjnej Grze Terenowej „Tropem Niezłomnych Radłowian” , zwanym dalej „konkursem”. Zgoda dotyczy upubliczniania na stronach www Zespołu Szkół         w Radłowie, Urzędu Miasta i Gminy Radłów, mediach społecznościowych  w tym facebooku szkoły oraz lokalnej prasie.

Poinformowano mnie, że:

1)    Administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół w Radłowie, ul. Szkolna1  Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 14  6782797 oraz lub adresem poczty elektronicznej gimnazjum.radlow@op.pl;

2)       kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej fuch.piotr@wp.pl;

3)       dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa i promocji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ( po wyrażeniu zgody) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO);

4)       dane osobowe mogą być przekazane do: Zespołu Szkół w Radłowie, Urzędu Miasta                      i Gminy Radłów, lokalnej prasy;

5)      dane nie będą przekazywane do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5)       dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku lub do uchylenia  zgody na ich przetwarzanie;

6)       mam  prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7)     mam prawo do przeniesienia danych;

8)     mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;

9)    mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10)   podanie danych osobowych jest dobrowolne.                                                             

 Radłów, dnia  ………………….                                                                                                                                                                           ……...……………………………………

                                                                                                     (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego )

* skreślić niepotrzebne

** wpisać w przypadku zaistnienia potrzeby dokładniejszej identyfikacji dziecka

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Gimnazjum
tel. 14 6782797
gimnazjum.radlow@op.pl

Szkoła Podstawowa
tel. 146782060
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Losowa Fotka


Gra terenowa
Wygenerowano w sekund: 0.08 4,640,548 unikalne wizyty