Czerwiec 19 2019 05:31:40
Szkoła
RODO
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Plan lekcji
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
VII Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej

VI. Literatura

KLASY IV - VI

 1. Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej, Nowa Era s. 60- 86, s112 – 117.
 2. Monografia Radłów i gmina radłowska, tom I , s. 404 - 416, s. 575 – 592.
 3. Roman Frodyma  Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej                 (Gmina Radłów) .
 4. Franciszek Gawełek, Trzydzieści trzy dni najazdu rosyjskiego (z własnych przeżyć                 i obserwacji).

 

 

 

KLASA  VII ,VIII ,  KLASY GIMNAZJALNE

 1. Śladami przeszłości podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum. Nowa Era,                 s. 243 – 278.
 2. Wczoraj i dziś.  Podręcznik do historii dla klasy VII szkoły podstawowej, Nowa Era,                  s. 155 – 186.
 3. Wczoraj i dziś.  Podręcznik do historii dla klasy VIII szkoły podstawowej, Nowa Era,                  s. 8 – 14.
 4. Monografia Radłów i gmina radłowska, tom I , s. 404 - 416, s. 575 – 592.
 5. Roman Frodyma,  Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej                   (Gmina Radłów) .
 6. Franciszek Gawełek, Trzydzieści trzy dni najazdu rosyjskiego (z własnych przeżyć                       i obserwacji).

 

KATEGORIA OTWARTA

 1. 1.      Józef Trytek  Przysięgę złożoną Ojczyźnie wypełnili…Bitwa Radłowska 7 – 8 września 1939 roku.
 2. 2.      Monografia Radłów i gmina radłowska, tom I , s. 404 - 416, s. 575 – 592. 
 3. 3.      Roman Frodyma,  Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej                   (Gmina Radłów) .
 4. 4.      Franciszek Gawełek, Trzydzieści trzy dni najazdu rosyjskiego (z własnych przeżyć                       i obserwacji).

 

VI. Postanowienia końcowe

Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ........................................

Pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA

 

VII GMINNY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ

 

I i II WOJNA ŚWIATOWA NA ZIEMI RADŁOWSKIEJ”

 

 

 

 

.................................................................................

( IMIĘ I NAZWISKO, KATEGORIA WIEKOWA )

 

 

...............................................................................

( IMIĘ I NAZWISKO, KATEGORIA WIEKOWA )

 

 

.................................................................................

 ( IMIĘ I NAZWISKO, KATEGORIA WIEKOWA )

 

 

 

 

................................................                                                          ................................

Opiekun                                                                                                   Dyrektor

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE

                      Działając jako rodzic / opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

 

………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka  oraz data urodzenia**)

wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie,  zwaną dalej „szkołą”,  w celach uczestnictwa i promocji w VII Gminnym Konkursie Wiedzy Historycznej „I i II wojna światowa na Ziemi Radłowskiej”, zwanym dalej „konkursem”. Zgoda dotyczy upubliczniania na stronach www Zespołu Szkół w Radłowie, Urzędu Miasta i Gminy Radłów, mediach społecznościowych  w tym facebooku szkoły oraz lokalnej prasie.

Poinformowano mnie, że:

1)      Administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół w Radłowie, ul. Szkolna 1 Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 14 6782797 oraz lub adresem poczty elektronicznej gimnazjum.radlow@op.pl;

2)       kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej fuch.piotr@wp.pl;

3)       dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa i promocji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ( po wyrażeniu zgody) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO);

4)       dane osobowe mogą być przekazane do: Zespołu Szkół w Radłowie, Urzędu Miasta                      i Gminy Radłów, lokalnej prasy;

5)      dane nie będą przekazywane do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5)       dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku lub do uchylenia  zgody na ich przetwarzanie;

6)       mam  prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7)     mam prawo do przeniesienia danych;

8)     mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;

9)    mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10)   podanie danych osobowych jest dobrowolne.                                                             

 Radłów, dnia  ………………….                                                                                                                                                                           ……...……………………………………

                                                                          (czytelny podpis tego, kto składa oświadczenie)

* skreślić niepotrzebne

** wpisać w przypadku zaistnienia potrzeby dokładniejszej identyfikacji dziecka

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE

Działając jako uczestnik konkursu

 

………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka  oraz data urodzenia**)

wyrażam zgodę na upublicznianie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska  przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie,  zwaną dalej „szkołą”,  w celach uczestnictwa i promocji w VII Gminnym Konkursie Wiedzy Historycznej „I i II wojna światowa na Ziemi Radłowskiej”, zwanym dalej „konkursem”. Zgoda dotyczy upubliczniania na stronach www Zespołu Szkół w Radłowie, Urzędu Miasta i Gminy Radłów, mediach społecznościowych  w tym facebooku szkoły oraz lokalnej prasie.

Poinformowano mnie, że:

1)      Administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół w Radłowie, ul. Szkolna 1 Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 14 6782797 oraz lub adresem poczty elektronicznej gimnazjum.radlow@op.pl;

2)       kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej fuch.piotr@wp.pl;

3)       dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa i promocji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ( po wyrażeniu zgody) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO);

4)       dane osobowe mogą być przekazane do: Zespołu Szkół w Radłowie, Urzędu Miasta                      i Gminy Radłów, lokalnej prasy;

5)      dane nie będą przekazywane do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5)       dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku lub do uchylenia  zgody na ich przetwarzanie;

6)       mam  prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7)     mam prawo do przeniesienia danych;

8)     mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;

9)    mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10)   podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 Radłów, dnia  ………………….                                   ………………………………………

                                                                          (czytelny podpis tego, kto składa oświadczenie)

* skreślić niepotrzebne

** wpisać w przypadku zaistnienia potrzeby dokładniejszej identyfikacji uczestnika

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Gimnazjum
tel. 14 6782797
gimnazjum.radlow@op.pl

Szkoła Podstawowa
tel. 146782060
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Losowa Fotka


Wycieczka rowerowa do Zabawy
Wygenerowano w sekund: 0.07 4,765,938 unikalne wizyty